is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen, dat deze in vele gevallen eene sterkere contractie der spieren te weeg brengt, dan de neêrdalende stroom, en daarom schijnt het verkieselijk, in zulke gevallen van den opstijgenden stroom gebruik te maken. Overigens is het van belang, dat men nu en dan de rigting van den stroom omkeere, omdat de motorische zenuwen en spieren, door de voortgezette werking van eenen 3teeds in dezelfde rigting bewogen' stroom , eer worden vermoeid, dan door de langdurige werking van stroomen, die nu eens in de eene, dan weer in de andere rigting worden bewogen.

Wat de sterkte aangaat van den stroom, dien men zal aanwenden , zoo is het noodig die voor elk bijzonder geval zoo naauwkeurig mogelijk te bepalen; men moet derhalve altijd aanvankelijk eenen zeer zwakken stroom gebruiken en de intensiteit daarvan allengs verhoogen, zoodat de contracties der spieren allengs de noodige kracht erlangen. Sterke schokken moeten, vooral bij het begin der behandeling, zooveel mogelijk vermeden worden , daar deze de reeds verminderde prikkelbaarheid der moto' rische zenuwen nog lager zouden kunnen doen dalen.

Aangaande den duur der afzonderlijke zittingen, kunnen wij geene bepaalde voorschriften geven, daar de routine van den operateur dien voor de bijzondere gevallen bepalen moet. Sommige gevallen vereischen langdurige zittingen; in andere gevallen komt er sneller genezing tot stand , zoo men de zittingen slechts korten tijd duren laat.

In het algemeen kan echter gezegd worden, dat de applicatie van den electrischen 3troom niet langer dan een vierendeel uurs achtereen mag worden voortgezet.

Het aantal zittingen, dat voor eene electrische behandeling van verlammingen noodig is , verschilt eveneens. Gevallen van hysterische verlamming vorderen slechts een paar zittingen. Ik zelf heb in één geval van hysterische aphonie en in twee gevallen van amenorrhoe, door ééne enkele applicatie van den electrischen stroom, genezing aangebragt; in andere gevallen is eene meer langdurige behandeling noodig, de langdurigste voor de progressieve spieratrophie, waarop Cruveilhier het eerst de aandacht der geneesheeren heeft gevestigd.