is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewoog cn er zich eene groote hoeveelheid sereuse vloeistof uit de wonden ontlastte. De beweging van den larynx bleef nog voortduren nadat de metalen reeds waren verwijderd, er werd veel slijm geëxpectoreerd , en twee uren later was de stem reeds veel meer hoorbaar en helder geworden. Nadat deze behandeling verscheidene malen was herhaald, keerde het stemgeluid allengs geheel terug. Zes maanden later verloor de lijderes hare stem op nieuw, ten gevolge eener verkoudheid, en herkreeg zij die niet weder, schoon de vroegere behandeling werd herhaald. Een dergelijk geval, waarvoor dezelfde behandelingswijze werd gevolgd) wordt medegedeeld in het Dublin Quarterly Journal van Februarij 1847. In dat geval ving de beterschap aan op den avond van de» dag, waarop men het galvanisme het eerst had aangewend, en bleef deze tot den vierden dag daarna aanhouden, als wanneer het stemgeluid op nieuw verloren ging. Men herhaalde dezelfde behandeling en liet den stroom eenen gansehen nacht lang werken> wat ten gevolge had, dat het stemgeluid voor goed terugkeerde.

Professor Sédillot (The Lancet, May 10. 1856) heeft een geval vermeld van totale sprake- en stemmeloosheid, die 12 jaren lang had bestaan bij eene dertigjarige vrouw; de beweging der tong was daarbij in hooge mate belemmerd, terwijl dit orgaan naai achteren en naar boven was getrokken en de lijderes de punt der tong niet met de tanden in aanraking kon brengen. Prof. Sédillot schreef de applicatie voor van eenen inductiestroom; de eene poo werd bij afwisseling op verschillende gedeelten der tong geplaatst terwijl men den anderen pool beurtelings op den processus mastoi* deus, op het achterste en bovenste gedeelte van den nek en of verschillende deelen van het aangezigt aanbragt. Deze behande' lingswijze was pijnlijk en had eenen hevigen aanval van cephalal' gie ten gevolge. Eenige weken later hield men eene tweede zitting» waarna de lijderes duidelijk begon te spreken , ofschoon de stem hare vroegere helderheid nog niet geheel herkregen had. Door b®' houden van eenige meerdere zittingen, werd ten slotte volkomen6 genezing te weeg gebragt.

Duchenne (de 1'électrisation localisée etc. pag. 774) deelt twee gevallen van hysterische aphonie mede, waarvan het eene zes maanden