is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest zorgvuldige en krachtdadige therapeutische behandeling. In een groot aantal gevallen, heeft de behandeling door middel van faradisatie, uitstekende resultaten opgeleverd. Wat de wijze van bewerkingaangaat, zoo moet men, als de vatbaarheid der spieren voor electrische prikkels is verminderd, den stroom op het spierweefsel zelf laten inwerken. Zoo echter de spieren, op de aanwending van den eleetrisohen stroom, behoorlijk door contractie reageren , zoo applicere men de electrieiteit op de huid, door middel van eenen bundel metaaldraden.

Rheumatische verlamming.

Gelijk de paralysis facialis dikwerf door eenen togtwind wordt veroorzaakt, zoo ook hebben rheumatische oorzaken dikwerf verlamming van de spieren der ledematen ten gevolge; vissehers, jagers en anderen, aan wie de zucht naar genot of de uitoefening van hun beroep aanleiding geeft om zich aan eene sterke afwisseling van temperatuur bloot te stellen, worden dikwerf door dezen vorm van verlamming aangetast, terwijl dan de verlamming bij voorkeur de spieren der onderste ledematen aandoet en den vorm aanneemt eener paraplegie, wier aanwezigheid dikwerf ten onregte als bewijs voor het bestaan eener ruggemergsziekte wordt opgevat. Ook de uitstrekspieren, van den voorarm, die takken van den nervus radialis ontvangen, worden dikwerf door rheumatische verlamming aangetast. Daarna komt het veelvuldigst voor: verlamming van den deltoides en van den cucullaris, ten gevolge waarvan dan de arm slechts met inspanning of in het geheel niet kan opgeheven worden. Eindelijk worden ook de musculi interossei en lumbricales niet zelden door rheumatische verlamming aangedaan. Ik heb deze laatste aandoening vooral bij jonge dames waargenomen, bij wie het eerste verschijnsel eener op handen zijnde verlamming gewoonlijk in een gevoel van doofheid in de vingers bestaat, waarop de beweging dan al spoedig moeijelijk wordt. Behandelt men de interossei door middel van faradisatie, zoo blijkt in den regel de prikkelbaarheid dier spieren verminderd te zijn. In zulke gevallen is het zeer gemakkelijk, het ziekteproces door middel van eene