is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenen tijd lang achterwege gelaten, waarop de toestand der lijders allengs weder verergerde; de eleetrische stroom werd toen op nieuw aangewend en na eene behandeling van zes weken , was de lijder volkomen hersteld.

In alle gevallen van rheumatische verlamming, die ik onder mijne behandeling heb gehad, slaagde ik er in, op deze wijze den toestand der lijders aanmerkelijk te verbeteren, terwijl de meesten van hen geheel herstelden. Ik houd er mij van overtuigd, dat elke rheumatische verlamming door eene doelmatige behandeling met electriciteit kan worden hersteld, mits slechts het spierweefsel niet atrophisch zij geworden en de lijders zieh niet te vroeg aan de behandeling onttrekken.

Zelfs in gevallen van spieratrophie ten gevolge van rheumatische verlamming, kan de electriciteit van groot nut wezen.

Loodverlamming.

Het veelvuldigst lijden verwers en letterzetters aan deze aandoening. Bij de eersten wordt het bloed door de inademing van kleine verwdeeltjes met lood bezwangerd, of wordt het vergif door de huid geresorbeerd; bij de laatsten ontstaat de aandoening ten gevolge van het manipuleien der letters. Niet zelden wordt ook lood met vervalschten wijn of vervalscht bier opgenomen, wat vooral in Frankrijk dikwijls voorkomt, minder dikwerf in Engeland; het vergif kan ook met drinkwater, dat door looden pijpen is heengevloeid, in het bloed geraken, of ook met snuif die in looden busjes bewaard is geweest, worden opgenomen (van de laatste wijze van vergiftiging kwam onlangs een voorbeeld voor in de uitgewekene koninklijke familie te Neuilly). Is het bloed door de eene of andere oorzaak met lood verontreinigd, zoo ontstaan er in het organisme stoornissen van verschillenden aard, als daar zijn: hevige kolyken, krampen, blindheid, neuralgie en verlamming; de loodverlamming tast bij voorkeur de bovenste ledematen aan; zoo heeft Tanquere1 des Planelies in 113 gevallen van loodverlamming, 93 malen verlamming der armen, 14 malen verlamming der beenen en 6 male" algemeene verlamming aangetroffen. Sommige spiergroepen worden