is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

veranderd en men kan dus voor zulke gevallen van eene behandeling met electrieiteit goede resultaten verwachten. Dr. Byrne, Meyer en Becquerel hebben gevallen van dien aard beend gemaakt, waarin zij door middel van electrieiteit geneZlQg of beterschap hadden aangebragt. Dr. Byrne heeft verruimd op te geven, welke soort van electrieiteit hij gebruikte;

eyer en Becquerel hebben inductiestroomen van vrij hooge 'panning aangewend, en wel telken keer gedurende 10 a 15 minuten.

III. Behandeling van ANAESTHESiEëN Met electriciteit.

Anaesthesie is dikwerf een uitvloeisel van ziekten van de cen1 aalorganen van het zenuwstelsel en van de gevoelszenuwen; is at het geval, zoo kan de aanwending van electriciteit slechts dan öuttig werken, als de oorspronkelijke aandoening geweken is. Men eeft meerderen grond om goede uitkomsten van eene electrische beandeling te wachten, indien de anaesthesie van idiopathischen, eumatisehen of hysterischen oorsprong is, of indien zij een gevolg 18 van vergiftiging.

1. Verlies van het reukvermogen.

^ Verhes van het reukvermogen is dikwerf een gevolg van ziekelijke ^efselveranderingen in de baan van den nervus olfaetorius, welks j m door exostosen, gezwellen enz, kan worden gecomprimeerd. ^ heb een geval waargenomen, waarin het verlies van het reukriDogen klaarblijkelijk het gevolg van overprikkeling van den nerolfaetorius was, daar de lijder vele jaren lang dagelijks een * van de sterkste snuiftabak had gebruikt, en zoo doende allengs

Vu"1"6™080" had V6rl01'Cn; welliSt zoude eene electrische be-

^eed6 ^eVa^ £>oede uitkomsten hebben opgeleverd, en ik

Saati 'lan °°k aaD den lijder 'iet voorstel van daartoe over te

«ene J. d°ch de man was er niet toe 'e bewegen, zich aan zulk Kuur te onderwerpen.

17*