is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, enz. Bestaat echter de hyperaesthesie enkel in ziekelijk verhoogde sensibiliteit zonder structuursverandering , of wordt zij door rheumatisme of door lood vergiftiging veroorzaakt, zoo kan men met kans op goed [gevolg tot eene faradische behandeling besluiten.

Van het tijdstip af, waarop Sarlandière en Magendie hunne waarnemingen aangaande de therapeutische waarde der galvanopunctuur openbaar maakten, heeft men dikwerf en op verschillende wijze van de electriciteit gebruikgemaakt, om er neuralgieën mede te bestrijden, die aan elke andere behandeling wederstand boden, Daar de aanwending der electropunctuur met velerlei bezwaren verbonden is, daar zij namelijk in vele gevallen tijdens de operatie heftige pijnen veroorzaakt of later ontsteking en verettering van de weefsels, waarin men de naalden gestoken heeft, na zich sleept, zoo is men er op bedacht geweest, eene andere methode te vinden voor de applicatie van den galvanischen stroom. Duchenne heeft de faradisatie der huid door middel van eenen bundel metaaldraden aanbevolen, waar langs men dan eenen uiterst sterken inductiestroom op de pijnlijke deelen moet laten werken; deze methode, die trouwens enkel eene revulsieve werking ten doel heeft, levert in vele gevallen goede uitkomsten op, doch heeft het nadeel van den lijders veel pijn te veroorzaken. Ik zelf ben gewoon, in gevallen van neuralgie waartegen ik de aanwending van electriciteit aangewezen acht, eenen geïnduceerden stroom van middelmatige sterkte, met behulp van vochtige stroomgevers door de aangedane zenuw te laten gaan, eene methode waardoor men, gelijk ik dat boven heb uiteen gezet, de sensibiliteit der zenuw direct kan verminderen (zie voorrede v. d. vert.). De pijn, die daardoor wordt te weeg gebragt, is slechts onbeduidend, zoo men haar vergelijkt met de neuralgie die men heeft te bestrijden. Ook heb ik door middel dezer methode nog goede uitkomsten verkregen in gevallen, waarin zoowel de electropunctuur als de faradisatie der huid weinig of niets hadden gebaat. Yan het groote aantal der gevallen van neuralgie, die ik op deze wijze heb behandeld, wil ik er hier een paar mededeelen, ten einde mijne behandelingswijze in een helder licht te stellen.