is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschentijd veroorzaakte eene duidelijke gewaarwording van pijn» Ik achtte het 't best, de stroomgevers bij afwisseling op deze beide punten aan te brengen en bezigde daarbij eenen zeer snel afbrekenden, geinduceerden stroom. De eerste zitting, die ik hield, toen juist een nieuwe aanval was begonnen, verminderde, volgens het zeggen der lijderes, de smart, maar verkortte den duur van den aanval niet. Den tweeden dag na de eerste zitting, hernieuwde zich de aanval op den gewonen tijd; ik hield toen eene tweede zitting, ditmaal met het gevolg dat de aanval werkelijk werd verkort. De volgende maal bleef het bij de voorboden, waarop geen aanval volgde. Ik hield nog zes zittingen en eindigde daarna de kuur. Ne?en maanden later zag ik de lijderes weder en zij verzekerde mij toen, dat de pijn na den afloop der eleetrische behandeling niet was teruggekeerd.

Geval van ischias.

J. F. T., oud 35 jaar, woonachtig te Edinburg, had nimmer eene sterke gezondheid gehad en langen tijd aan pyrosis geleden. Acht jaren geleden was hem het linker been, wegens tumor albus, boven de knie geamputeerd; in plaats van het geamputeerde been, draagt hij een kunstbeen dat zeer zwaar is en de linker helft van het bekken met eene vrij aanzienlijke kracht omlaag trekt. Vóór omstreeks drie jaren, korten tijd nadat hij begonnen was het kunstbeen te dragen, voelde hij voor het eerst pijn aan de rugzijde der regter dij, en aan de binnenzijde van het regter been tot aan den enkel toe; nadat de pijn eenen tijd lang dof en knagend geweest was, werd zij scherp en stekend en de lijder was genoodzaakt het bed te houden. Hij geloofde de oorzaak der pijn in bovenmatige beweging te moeten zoeken. De neuralgie vertoonde zich in dit geval niet aanvalsgewijze, met vrije tusschenpoozen tusschen de aanvallen, maar deed zich aanhoudend gevoelen. De lijder consulteerde twee der bekwaamste Edinburgsche geneesheeren, en werd onder hunne behandeling langzamerhand wat beter, daar de pijn in hevigheid afnam. Later liet hij zich langs de baan van den n. ischias, met acupunctuur behandelen, wat hem eene oogenblikkelijke verligting aanbragt, zonder dat de pijn hem echter