is toegevoegd aan uw favorieten.

De artikelen van het nieuwe Strafwetboek die voor de geneeskundigen meer bijzonder van belang zijn te achten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja, noodzakelijk, of wel in grootere hoeveelheid dan de usance medebrengt. Hangt dus veel van de appreciatie des rechters af, zoo is dit ook noodig en bedoeld. Koos men eene eng omschreven formule, het bedrog zou haar altijd weten te ontduiken. "Wat ik juist wil, is dat de justitie een wapen zal hebben voor den solieden handel onschadelijk en waartegen de chicanes van de eigenlijke bedriegers zullen afstuiten

337. Hij die opzettelijk waren, welke zelve of op hare verpakking valschelijk voorzien zijn van den naam, de firma of het merk waarop een ander recht heeft, of op welke of op wier .verpakking zoodanige naam, firma of merk, zij het ook met eene geringe afwijking, is nagebootst, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeling in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste f 600.

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geene vijfjaren zijn verloopen sedert de schuldige wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kan gevangenis van ten hoogste zes maanden worden opgelegd.

Dit artikel is eene uitbreiding van de bepaling voorkomende in de wet van 25 Mei 1880 Stbl. no. 85 houdende bepalingen op de handels- en fabrieksmerken, die met 1° Januari 1881 in werking is getreden en die bij invoering van het strafwetboek van zelf zal vervallen.

339. Bij veroordeeling wegens een der in dezen titel omschreven misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking zijner uitspraak gelasten en de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.