is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over graviditas tubo-uterina, naar aanleiding van een waargenomen geval

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feit: want, wanneer hier graviditas tubaria bestaan had, dan was de tuba, zooals gewoonlijk, tot opéén of twee duimen van den uterus af, uitgezet geweest, maar niet op de plaats van insertie in den uterus, zoo als bij graviditas interstitialis; en kon dus de placenta zich zeer moeijelijk, ik zoude durven zeggen onmogelijk, uit de holte der tuba naar en in de uterus-holte ontwikkelen.—Hohl (J) gelooft dat hier het ovulum in de tuba „ bis in die Uterin-Mundung gelangte dan zoude m. i. de placenta zich toch nimmer in de uterus-holte gevormd hebben; want daar was het ovum niet gekomen, en konden derhalve de villi van het chorion op die plaats ook niet in de decidua dringen.

Tegen het tweede gevoelen, n.1. dat hier vroeger graviditas tubo-uterina bestaan zoude hebben, strijdt de beschrijving van patuna. Wel is waar verhaalt hij , dat de tuba in haar uterine gedeelte uitgezet was, maar hij zwijgt geheel van eene uitgezette zijde van den fundus uteri; immers hij zegt: „uterus ejus „tantus erat ut pugni grandioris magnitudinem, figuramque sibi naturalem pyriformem referret," (2) —terwijl in alle afbeeldingen van graviditas tubo-uterina de uitgezette zijde van den uterus terstond in het oog valt, bijv. in de platen van breschet, a. g. #carüs en in mijne afbeelding. — Dat de tuba op de plaats naar den uterus toe meer uitgezet was dan in haar abdominaal gedeelte, kan ook niet voor het tweede gevoelen pleiten, want bij alle gevallen van tubo-uterine zwangerschap zag men alleen den uterus en nooit een gedeelte van de tuba uitgezet. Over het geheel straalt in de waarneming van patuna eene groote onnaauwkeurigheid door (3).

Is het mogelijk dat hier eene zwangerschap in een rudimentairen uterushoren bestaan heeft, die juist vóór den dood gebarsten is, waardoor het foetus zijne rijpheid gekregen heeft, dan is het moeijelijk te begrijpen, dat patuna dien gescheurden horen niet gezien heeft, en niet onderscheiden zoude hebben dat de placenta in dien horen en niet in den eigenlijken uterus was aangehecht. Ook zijn er nog geene o-evallen van bijhoren-zwangerschap bekend, waarbij de vrucht ouder dan 5 of 6 maanden geworden is : want in het geval van pfeïtinger en fritze verbleef de vrucht wel is waar meer dan dertig jaren in den rudimentairen horen , die niet zoo als gewoonlijk barstte, maar de vrucht stieif in de vijfde maand en verdroogde in den vruchtzak, tot dat deze ruim dertig jaren later in verettering overging (4).

Dat overigens eene zwangerschap in een nevenhoren miskend wordt en voor eene tubairc kan aangezien worden, leerde het praeparaat dat rokitansky' beschreven heeft, en vroeger in het museum onder . den naam van graviditas tubaria was geplaatst. Ook scanzoni (5) zegt, dat hij eerst meende eene graviditas tubaria te vinden, die hem bij een naauwkeurig onderzoek bleek in een rudimentairen uterushoorn te bestaan : en de gevallen van graviditas in rudimento cornu uteri, die fritze, czihack, güntz, drejer,

tngleby , heijfelder als graviditas tubaria hebben beschreven, strekken hiervan ten voorbeeld. Nog onlangs toonde joh. holst (°) aan, dat kussmaul teregt het geval, dat behse als graviditas tubaria had vermeld , tot de zwangerschap in een bijhoren gebragt had.

Wanneer derhalve deze zwangerschap niet in de tuba, noch in den paries uteri, noch in een

(') IIohl, Zehrb., pag. 433.

O Epist. cit., pag. 27.

(3) Ook andere schrijvers noemen het geval van patuna twijfelachtig en zijn onderzoek onnaauwkeurig, zoo als van dek hoeven, diss. over gravid. extraut. Lfyden. 1857, pag. 19, 23.

(*) Kussmaul, op. cil. pag. 134.

(5) Scanzoni, Beijlrage 1854, I, pag. 8.

(") Holst, Betjtrüge zur Gynakologie 1865, pag. 59. „Die Gcbarmutler und der Fruchtsaek sind an dein Praparat, durcli eine etwa l1/, Zoll lange und ebenso breite Briicke verhunden, die von jjehse als ligameutum latum gefaszt vvurde, und in deren oberen Rand behse die Tuba verlegt und hier selbst das Lutnen leicht bis in den Uterus und von hier aus noch 1 Zoll weit in die Stibstanz des Uterus nachgewiescn haben will. Alles das ist unrichtig."