is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over graviditas tubo-uterina, naar aanleiding van een waargenomen geval

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hohl als overgangsvorm van graviditas uterina tot extra-uterina en wel tubaria beschouwd wordt, als bijzonder soort gerekend worden: immers de oorzaak en het gevolg zijn hier dezelfde als bij iedere andere soort van graviditas extra-uterina, en de ontwikkeling van het ovulum heeft ook plaats in eene abnormale holte waar liet altijd de barsting van den vruchthouder tengevolge moet hebben, en den dood der moeder na zich sleept: maar de ruimte waar het foetus zich ontwikkelt, is noch tuba, noch normale uterus - holte.

Rokitansky haalt ook nog de graviditas vaginalis aan, die hij evenwel twijfelachtig noemt. Ik geloof ook datzij nog niet bewezen is. Het eenige bekende geval van deze soort is dat van NOëL (').

Yan graviditas vesicalis heeft ebersbach in 1774 een geval beschreven, en josephi in 1803 eene waarneming vermeld, waar het kind 15 jaren in de blaas zoude gezeten hebben. Ook morlanni heeft een casus van graviditas vesicalis beschreven (2). — In 1863 deelde tiiompson een belangrijk geval mede van eene cystotomie, waarbij hij armen, beenen, bekken en schedeldeelen uit de blaas verwijderde, waarop genezing volgde. Hij vermeldt er bij, dat deze deelen uit eene links liggende holte in de blaas gedrongen waren en zoo verwijderd (3). Zoo zoude misschien dit geval zonder die laatste verklaring, vroeger als voorbeeld van graviditas vesicalis aangehaald kunnen zijn.

Zelfs worden voorbeelden van graviditas stomachica aangehaald door salmuth in 1605 en door maroldus in 1670 (4), die ik tot de curiosa meen te moeten brengen. — Onlangs heeft ciiavanxes een geval waargenomen vun graviditas in het collum uteri, dat voor zoo verre ik weet, het eenige is dat bekend is gemaakt, ofschoon de schrijver verklaart, dat zij meermalen voorkomt maar meesttijds voorbijgezien wordt (3).

Niet alleen bij menschen, maar ook bij dieren heeft men graviditas extrauterina waargenomen. Zoo zagen plot en josephi (°) ze bij honden; — coquet, bartiiolin en anderen bij koeijen; — hoeke en birk bij schapen; — rommel, buissiere en carus bij hazen, apen en andere dieren. Ook dohrn heeft onlangs eene allerbelangrijkste waarneming van twee in de buikholte eener haas losliggende vruchtzakken medegedeeld (7). Had c. g. carus vroeger de graviditas tubaria bij hazen aangetoond (8), J. muller toch houdt die losse zakken voor oorsponkelijke ovariaal zwangerschap, waarbij het zich ontwikkelende ei eeist van de tunica albuginea o/arii een bekleedsel gekregen en daarna zich afgescheiden heeft, zoo in de buikholte gevallen, en door aanhoudende wrijving glad geworden is. Dohrn zelf gelooft, dat die ova zich in eene tuba ontwikkeld hebben, naar beneden tusschen de beide platen van het ligamentum uteri latum gekomen zijn, en van deze een bekleedsel gekregen hebben, dat langzamerhand in de buikholte glad geworden is. Klebs (°) beweert, dat die losse vruchtzakken bij de dieren in de uterus - horens tot volkomen rijpheid komen, dat zij door vetachtige ontaarding der placenta gemakkelijk los worden en door de tubae

(') Gotthard , diss. de gravid. extraut. Berolini, 1829, pag. 15.

(2) J. r. heckel, llandb. der Pathol. Anat. II, pag. 174.

(3) Monatschr. f ür Geburlsk. 1864, JXIII, pag. 315.

(4) A. burckhardt, Tall. von Schwmgersch. auss. der Gelaren. Bazel 1844, pag. 8.

(r'J Monatschr. fur Geburtsk. 1862, XX pag. 485.

(°) Josephi , Observat. de foelu abdominali canino. Gott. 1784.

C) Virchow's Arehiv. 1861. XXI, pag. 249.

(8) C. G. Carus, zur Lehre von Schwangerschaft, 1822. I. pag. 68. — Hij beweert, dat het voluit dragen van een foetus in een» tuba bij de dieren eerder mogelijk is dan bij den mensch, omdat de tuba bij dieren zich zeer sterk uitzetten kan, en zich als een oviductus bij de ovipara verhopdt.

(9) Virchow's Arehiv. 1865, XXXIII, pag. 535.