is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matigheid daarvan bij overigens wel ingerigte tabellen ontkennen.

Wat den aard en den duur van den arbeid betreft in de verschillende periodes , hieromtrent zal de invulling steeds allcronvolledigst moeten blijven. Slechts in enkele gevallen wordt des verloskundigen» hulp gedurende het eerste tijdperk verlangd , ja zelfs in de meeste gevallen is de tweede periode al grootendeels verstreken, voordat men tot de barende geroepen wordt. Maar daarenboven verbiedt de kiesheid , iedere kramende tot het voorwerp onzer nieuwsgierigheid te maken , en de eerbaarheid , die de vrouw zoo liefelijk siert, gedurig te krenken door een onderzoek , hetgeen meestentijds geen ander nut kan opleveren, dan dat van aan de regering te berigten, wanneer het eerste en tweede tijdperk der verlossing is aangevangen of heeft opgehouden. In hospitalen moge zich zoodanige handelwijze verontschuldigen laten, in de burgerpraktijk zoude zij de nadeiügste gevolgen uitoefenen op de goede verstandhouding, die er noodzakelijk tusschen de lijderes en dengenen, die haar in den nood zal bijstaan, behoort te bestaan. Het kost der eerbare vrouw reeds eenen zwaren strijd hare schaamachtigheid in zoo verre te overwinnen , dat zij een' haar vreemden man , onder zulke omstandigheden , tot zich den toegang verleene, en het nijpend gevoel van noodzakelijkheid en de vrees voor dreigend gevaar vermogen slechts haar hievtoe te doen besluiten. liet vordert van den