is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ols oorzaken(*) des doods kennen, docli lioe zonde hij weten, dat de verloskundige zich niet aan verzuim heeft schuldig gemaakt, wanneer hij niet uitdrukkelijk de redenen vermeld vindt, die dezen verhinderd hebben vóór het verscheiden der vrouw de verlossing te beproeven? Men zoude kunnen antwoorden, dat voor zoodanige gevallen eene kolom van bijzondere aanmerkingen is daargesteld, maar hoe zal men weten, wat daarin geplaatst behoort te w orden, wanneer men niet eens regt het voornemen der regering met het daarstellen der tabelle kan ontdekken ; en wilde men al datgeene daarin vermeld hebben , wat wij, als aan de tabelle ontbrekende , hebben opgegeven, dan ware het -waarlijk beter geweest de geheele tabelle achterwege te laten en van iedere bevalling eene omstandige beschrijving te vorderen.

De gevallen, welke -wij zoo aanstonds tot voorbeeld hebben bijgebragt, wij moeten dit erkennen , kunnen als uitzonderingen op den algemeenen regel worden beschouwd; maar buiten deze kunnen er , met betrekking tot het kind , meerdere gevallen van ongunstigen afloop plaats hebben, waar de aantewenden hulp voor de vrucht steeds

(*) Wij verstaan onder oorzaalt des dooris datgeene , wat die verandering in de dierlijke bewerk tuiging te weeg brengt, welke met bet leven onbestaanbaar is. l>ïiet de verloskundige , die niets tot beteugeling eener doodelijke bloedstorting heelt gedaan , behoort onder de oorzaken des doods te worden opgenomen , maar wel die bloedstorting zelve en hetgeen daartoe heeft aanleiding gegeven.