is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het gevaar minder dreigend is, kètt men het als eenen algemeenen regel doen gelden , dat, zoo er geene bijzondere redenen bestaan, om den afloop te bespoedigen, het steeds het beste is zoo laat mogelijk zijne toevlugt tot kunsthulp te nemen, omdat de natuur zulke uitnemende middelen bezit tot uitdrijving der vrucht, die in regelmatigheid van werking en zachtheid van uitvoering verre alles overtreffen, wat de kunst vermag. Door zich hiernaar te gedragen , zal men de nadeelige gevolgen voorkomen , die de moeder door het onstuimig uitrekken of drukken der geboortedeelen kan ondergaan, en zal men de beleedigingen vermijden, die het kind door al te sterke inspanning bij het aanwenden van werktuigen kunnen treffen. Zoo zal men, bij voorbeeld, waar onevenredigheid bestaat tusschen het kinderhoofd en de ruimte van het bekken, niets beter doen kunnen, dan zo» >eel mogelijk den vrijen loop aan de geboorteweeën te laten, en van de natuur de verlenging van het kinderhoofd met verkleining van deszelfs dwarscho afmeting aftewachten, omdat daardoor, rzoo de verlossing eindelijk niet van zelve gelukt, de deelen toch aanzienlijk worden voorbereid en geschikter gemaakt, om de werktuigelijke verlossing zonder nadeel voor moeder of kind toetelaten. Niet altijd echter zal men, ook met de zorgvuldigste behandeling, kunnen voorkomen, dat de deelen der vrouw of des kinds worden beleedigd. Dit fcan vooral het geval zijn, wanneer bij] nóodzake