is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk zijn in den vorm van wetten de gedragslijn aftebakenen , die de geneeskundige hebbe te volgen ? Door dat te doen zoude men alle vrijheid van handelen wegnemen , den geneesheer tot eenen slaaf vernederen, en de nadeeligste uitwerking op do lijderessen uitoefenen. Doch het is ook ondoenlijk vooraf alle mogelijke gevallen te bepalen , die zich kunnen aanbieden , en algemeene regelen optegeven , waarnaar die alle moeten behandeld worden ; en toch behoorde zulks te geschieden , wilde men die onder het bereik der wet brengen. Ieder gevoelt, hoe onuitvoerlijk de daarstelling van zoodanige wetten moet zijn ; duizenden wijzigingen toch geven der geboorte telkens een ander aanzien , en het hangt dikwijls alleen van de individualiteit,zoo, wel der lijderesse, als des vroedmeesters af, om aan de eone wijze van bijstand te bieden boven de andere de voorkeur te doen geven. Wijsselijk schijnt men dan ook te hebben ingezien, dat men den verlos-, kundigen door geenerhande belemmerende maatree, gel moest binden , en , na de bewijzen te hebben erlangd , dat hij de noodige bekwaamheden bezit, t»m die betrekking te aanvaarden, alleenlijk den eed van hem gevorderd, dat hij naar zijn beste vermogen en geweten zijne kuust zal uitoefenen. Dat beste verinogen, dat gevoel van pligt behoort gleeds zijn rigtsnoer te blijven ; door dien weg te houden, welken zijne kennis en ervaring hem als den zekersten aanwijzen, houdt hij vrede met zijn geweten, en behoort hij vrede te houden met de