is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriespunt te houden kan men grootendeels de gisting beletten, die de vaten zou kunnen doen springen en het bevriezen voorkomen, hetwelk beletten zou van iedere gelegenheid gebruik te maken, die het uitvloeijen en inploegen toelaat. Dat dit gedaan kan worden in daartoe ingerigte schuren spreekt van zelf. Er zouden wel is waar daartoe gedurende lange of strenge winters een groot aantal vaten noodig zijn, maar naar mijne begrooting zou eenig ander bewaarmiddel even kostbaar worden, zonder de kans om iederen dag voor inploegen gereed te zijn.

Men moet ook bedenken dat, gelijk reeds is aangetoond, er geen ander middel bestaat om zich van deze stoffen te ontdoen en ze onschadelijk te maken dan ze met aarde te mengen; dat men ze niet in de lucht kan laten vliegen of de gedurige voortbrenging daarvan kan tegengaan en dat men ze behandelen moet evenals of het de vraag was, een magazijn op te rigten ter bewaring van guano. — Ik geloof dat er geen eenvoudiger middel gevonden kan worden, dan deze stoffen in houten vaten te bewaren gedurende vriezend weder,

ZEKERHEID DER VOORDEELEN VAN HET NIEUWE SYSTEEM.

Het is mogelijk, dat nog eenigen tijd verloopen zal voor dat de voordeelige geldelijke uitkomsten, hier voorspeld, in hun geheel verwezenlijkt zullen worden. Want het kan niet ontkend worden dat daartoe menige verandering in den tegenwoordigen staat van zaken noodig is. Maar wanneer deze moeijelijkheden te boven zijn gekomen, moet het resultaat zijn zooals hier is aangewezen. Er kan niet aan getwijfeld worden, dat wanneer al deze werken voltooid en in volle werking zijn, de stad een zeer groote jaarlijksche winst moet genieten, waarvan ieder burger voordeel zal trekken, door vermindering—ja misschien geheele ophefting van den hoofdelijken omslag.

Wanneer dat resultaat niet kan verkregen worden, dan