is toegevoegd aan uw favorieten.

Afstammings- en mutatie-leer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of blauwe bloemen nu eens wat donkerder, dan weer bleeker zag worden, terwijl de variëteit zuiver wit was. Dit laatste bracht tot de voorstelling, dat zulke variëteitskenmerken slechts de uitersten der gewone variabiliteit zijn; zeer zeldzaam, omdat zij zoo zeer sterk afwijken.

Onder den invloed van zulke overwegingen was het natuurlijk niet mogelijk, tot de erkenning van een scherp onderscheid tusschen de gewone en de soortenvoortbrengende veranderlijkheid te komen. Dit verschil kwam eerst duidelijk voor den dag, toen het bleek dat nieuwe soorten en variëteiten niet ontstaan als de uitersten eener onafgebroken reeks van individueele verschillen, maar sprongsgewijze, en onafhankelijk van die. Zij bleken van anderen aard te zijn, en het bewijs daarvoor ontstond, toen zij bij voortgezette cultuur, in een volgende generatie niet min of meer tot het oude type terugkeerden, maar scherp van dit gescheiden bleven. Zij varieerden ook wel, maar schommelden daarbij om een nieuw gemiddelde.

Zoo kwam men er toe, het geheele gebied der variabiliteit te verdeelen in twee afdeelingen, waarvan de een als mutabiliteit wordt aangeduid, terwijl de andere als individueele variabiliteit, en in de laatste jaren meer en meer als fluctuatie wordt bestempeld. De mutabiliteit is de soortenvormende veranderlijkheid; zij treedt zelden op, doch doet dan soorten, rassen of variëteiten ontstaan, die terstond standvastig zijn en niet weer tot het vroegere type terugkeeren. De fluctuatie heet zoo, omdat zij is als het golven der zee, nu eens opgaande, dan weer neerdalende, onophoudelijk het oppervlak veranderende, doch zonder ooit een blijvende wijziging tot stand te brengen.

Men zou de fluctuatie ook kunnen noemen de veranderlijkheid binnen de soort of binnen het ras en haar als zoodanig plaatsen tegenover de ras-verschillen. Deze omschrijving geeft misschien het duidelijkste begrip van haar wezen. Tegelijkertijd wijst zij ons op de groote beteekenis, die deze soort van veranderlijkheid ook in de menschelijke maatschappij moet hebben en op de waarde, die men haar bij alle beschouwingen over rasverbetering, opvoeding en onderwijs, ja zelfs bij den strijd der politieke partijen moet toekennen.

Gelukkigerwijze is onze kennis van deze fluctueerende variabiliteit gedurende de laatste halve eeuw zeer belangrijk