is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aankomt, de inwerking van deze kracht op, terwijl het punt van nu af de inwerking der tweede kracht volgde, dan zou het op het einde der volgende seconde in r aankomen. In hetzelfde punt r moet derhalve ook het punt a na verloop van eene seconde aankomen, wanneer beide krachten gelijktijdig werken. Wij willen dit door een voorbeeld ophelderen. Van uit het punt A aan

Fig. 5.

den oever vaart een schip af, waarop te gelijkertijd twee krachten, de stroom en de wind, inwerken. Stellen wij, dat het schip door den wind alleen in eenen bepaalden tijd, b. v. een kwartier-uurs, dwars door het water, van A naar B gedreven zou worden, terwijl het door den stroom alleen, ingevalle er geen wind woei, in denzelfden tijd van A naar Czou gevoerd worden, dan moet het, wanneer de stroom en de wind gelijktijdig inwerken, in een kwartier-uurs den afstand van A tot C aflegden, d. i. het moet na verloop van een kwartier-uurs ondeigelijktijdige inwerking van beide krachten in hetzelfde punt I> aankomen, als wanneer de wind alleen in den tijd van een kwartier-uurs het schip van A naar B gedreven liad, en het dan in het volgende kwartier-uurs door den stroom alleen van

B tot D gevoerd ware. _

„ De liin ar (Fig. 6) is de diagonaal van rift- b. , J, v ° -7 . ,i_ .-i.

net paraieiiogram u u r uc un schouwing voortgevloeide wet kan diensvolgens op de volgende wijze worden uitgedrukt:

„De resulterende van twee krachten, welke teo-eliikertiid onder eenigen hoek

op een stoffelijk punt inwerken, is die, welke het punt tracht voort te bewegen langs de diagonaal van het paralellogram, hetwelk men construeren kan uit de wegen, welke met elke van de zijdelingsche krachten overeenkomen."

Dewijl de weg, welken een ligchaam in eenen bepaalden tijd doorloopt, evenredig is aan de kracht die het beweegt, en dewijl het verder bij de bepaling der resulterende kracht slechts te doen is, om hare rigting en de verhouding harer grootte tot de beide zijdelingsche krachten te vinden, kan de wet ook worden uitgedrukt gelijk volgt: