is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om den onderkant van het prisma te draaijen, en werkt bijgevolg aan den hefboomsarm ab, terwijl de in s aangebragte wederstand aan den liefboomsarm as werkt; wanneer nu de wederstand de kracht juist in evenwigt zal houden, moet de wederstand K zich tot kracht Q omgekeerd evenredig verhouden als de hefboomsarm a s tot den hefboomsarm a b. Noemt men de hoogte van den balk h, dan is as = £ h; duidt men voorts de lengte a b door l aan, dan heeft men

K:Q = l:\h

°f o-!LL!l

2 1

De grootte der vastheid K, waarmede het ligchaam de vaneenscheuring wederstaat, is afhankelijk van de dwarse doorsnede van den balk. Noemen wij k de volstrekte vastheid voor de dwarse doorsnede van 1 vierkanten Ned. duim, h de hoogte, b de breedte van den balk, dan is

K=kbh,

derhalve n_kbh>

2 l

Uit deze formule ziet men, dat de tot het breken eens ligchaams gevorderde kracht in regte rede met de breedte en het vierkant der hoogte vermeerdert, doch omgekeerd evenredig aan de lengte is.

Wanneer een balk in het midden zijner lengte door eene scherpe kant ondersteund is (Fig. 52), en aan de beide einden pi 5, met gelijke gewigten P belast is,

rlon vnllan /"l a'/o ofvotrQ-n aw\ /-I ah

ucni /iunvji uin uvn

balk in het midden van zijne lengte

te breken, en wel moet, om de

breuk werkelijk te veroorzaken,

het gewigt P, dat aan ieder einde

sverkt, dubbel zoo groot zijn als

— 1—11,

het gewigt Q, hetwelk aan het eene einde van denzelfden balk zou moeten aangebragt worden, in het geval dat hij met het andere einde in eenen vasten wand bevestigd ware, en met de geheele lengte daaruit reikte, zoo als in Fig. 51, want immers do gewigten P werken slechts aan eenen half zoo grooten hefboomsarm als het gewigt Q.

De druk, die op het steunsel in het midden werkt, is natuurlijk 2 P.

Indien de balk aan beide einden ondersteund ware, zoo als in Fig. 53, dan kan hij daardoor gebroken worden, dat men eenen last 2 P in het midden des balks hangt. Aangezien nu Q = 2 P is, moet men dus, om eenen aan beide einden ondersteunden balk te verbreken, eene viermaal grootere kracht aanwenden, dan die, welke noodig is om denzelven te doen breken, wanneer hij met zijne geheele lengte uit eenen vasten