is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men volgens eijtelwein de terugwerkende vastheid. Meer uitgebreid vindt men dit voor de praktijk zoo gewigtige onderwerp behandeld in GEKSTNEr's Mechanik en in eijtelwexn's Handbuch der Statik fester Körper.

28 Aankleving. Dezelfde kracht, waardoor de deelen van een vast ligchaam te zamen gehouden worden, is ook werkzaam, om de deelen van twee vroeger gescheidene ligchamen vereenigd te houden, wanneer het slechts mogelijk is om deze ligchamen elkander innig genoeg te doen raken. Zoo vereenigen zich reeds gepolijste spiegelglazen, vlak op elkander geplaatst, dikwijls zoo innig met elkander, dat zij niet meer van elkander verwijderd kunnen worden zonder de platen te verbreken. Eveneens kleven twee loodplaten, die men zamen drukt, bijna zoo vast aan elkander, alsof zij slechts een enkel stuk lood uitmaakten, wel te verstaan, indien de oppervlakten, met welke de loodplaten elkander aanraken, volkomen glad en niet geoxydeerd zijn.

Dit aan elkander kleven van twee ligchamen noemt men aankleving of adhaesie.

Deze adhaesie openbaart zich niet enkel tusschen gelijkaardige , maar ook tusschen ongelijkaardige ligchamen. Eene loodplaat met eene tinnen plaat, of eene koperplaat met eene zilverplaat door piet-cilinders getrokken, geven een bijna onafscheidelijk geheel.

Bijzonder sterk blijkt de adhaesie van ongelijkaardige ligchamen, wanneer een vloeibaar ligchaam met een vast ligchaam in aanraking gebragt wordt, en daarna door verkoeling, of door verdunning van het oplosmiddel, vast wordt; hierop berust het plakken, lijmen en metselen. Wanneer men twee stukken

flas door middel van zegellak met elkander vereenigt, gebeurt et dikwijls, dat bij het vaneenscheuren, niet het glas van het lak wordt gescheiden, maar dat er stuJkken uit het glas getrokken worden. Wordt eene glasplaat met lijm bestreken, dan kleeft deze dikwijls zoo vast aan het glas, dat er stukken uit het glas springen, wanneer de lijm zich door uitdrooging zamentrekt.

Wanneer twee ligchamen met gladde oppervlakten op elkander liggen, en men het eene ligchaam over het andere verschuiven wil, dan wordt deze verschuiving door de adhaesie bemoeijelijkt, en derhalve behoort de adhaesie mede tot de oorzaken van den wrijvings-weerstand, die overal moet worden overwonnen, waar twee ligchamen over elkander heenglijden of waar het eene ligchaam over het andere rolt. Beneden zullen wij nog meer over de wrijving handelen.

29 Kristalschieting. Wanneer een ligchaam uit den vloeibaren of luchtvormigen staat in den vasten toestand overgaat, dan worden de tot dien tijd toe bewegelijke deeltjes door de cohaesiekracht, welke bij dien overgang de overhand krijgt, in eene bepaalde ligging tot elkander geplaatst. In de geheele natuur