is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt er langer of' korter tijd gevorderd, om eenen bepaalden graad van verdunning te bewerken.

Waneer men behoorlijk uitgepompt heeft, wordt de drukking van den dampkring, die op den zuiger werkt, door geene tegendrukking van binnen in evenwigt gehouden. Om den zuiger op te trekken, is er eene kracht van 1,033 pond voor eiken vierkanten duim zijner oppervlakte noodig, en bovendien heeft men nog de wrijving te overwinnen. Bij luchtpompen met twee cilinders, wordt de drükking op den eenen zuiger opgewogen door de drukking, welke op den anderen zuiger werkt, en dus blijft dan nog slechts de wrijving te overwinnen.

In het kanaal, hetwelk den recipient met de buis verbindt, is eene kraan met twee openingen aangebragt, eene gewone regt doorgaande opening, die gedurende Fig. 111. het uitpompen den recipient met de buis

verbindt, en eene zijdelingsche opening, die door eenen metalen stop b gesloten, en naar de buis gekeerd is, wanneer de

recipient afgesloten moet zijn. Wanneer men weder lucht in den recipient wil binnen laten, draait men de kraan zoo, dat de zijdelingsche opening naar den recipient gekeerd is, en trekt den metalen stop uit de kraan.

Bij deze luchtpompen is de verklikker gewoonlijk eenigzins anders ingerigt, dan bij de boven vermelde. Gewoonlijk is het een korte barometer, die in eene lange naauwe klok r, Fig. 110 bevat is, welke met het kanaal van de luchtpomp in verbinding staat. Deze verbinding kan door middel van eene kraan naar willekeur afgebroken en weder hersteld worden. Fig. 112 stelt eenen verklikker van 7 duim

Fi?. 112. lengte voor. Het kwikzilver vult het toegesmolten Ö*"l 11 1 1 • , , , 11

Deen geneei en ai, en oegmt eerst te zaKKen, wanneer de drukking der lucht, welke op het opene been werkt tot op J atmospherische drukking verminderd is. Wanneer deze graad van verdunning is ingetreden, geeft de verklikker steeds de drukking der lucht in den recipient aan, welke gelijk is aan het verschil van hoogte der beide kwikzilverkolommen. Zoodra men weder lucht binnen laat, drijft de drukking van deze het kwikzilver met kracht in de geslotene buis terug; men moet daarom het instroomen matigen, opdat niet het uiteinde van de glazen buis verbrijzeld worde.

Otto van GUERiCKE bewerkstelligde met zijn werktuig de merkwaardige proeve met de Maaqdenburqsche

halve bollen, die daarin bestond, om eenen hollen kogel van metaal, welks helften slechts eenvoudig tegen elkander geplaatst werden, luchtledig te maken. Eer hij luchtledig is, kan men de beide helften gemakkelijk van elkander verwijderen, doch wanneer er van binnen geene lucht meer voorhanden is, om met