is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginnen, op liet oogenblik waarop de tweede omdraaijinovan 0 eenen aanvang neemt.

Indien wij ons nu den omvang van den cirkel, die door 0 beschreven wordt, en eveneens de ruimte tussclien 0 en 12 in 12 gelijke deelen verdeeld denken, dan zal de golfsgewijze beweging in de rigting van 0 naar 12 altijd ééne afdeeling verder voortschrijden, onderwijl het deeltje 0 van zijne kringvormige baan aflegt.

Terwijl het deeltje 0 het eerste twaalfde gedeelte van zijne baan aflegt, zet zich de golfbeweging voort tot 1, en terwijl 0 het eerste vierde gedeelte van zijnen loop volbrengt, plant zij zich voort tot 3.

In Fig. 177 zien wij het oogenblik, in welk het deeltje 0

het vierde gedeelte of T\ van den kring, welken het moest doorloopen, heeft afgelegd; het deeltje 1 heeft in dit oogenblik iïi 'ict deeltje 2 van zijnen kringvormigen loop volbragt, en het deeltje 3 is nog in den evenwigtsstand.

Fig. 178 stelt het oogenblik voor, waarin het deeltje 0 do

helft van zijne baan heeft doorloopen; het deeltje 1 heeft T\, het deeltje 2T\-, het deeltje 3 -f3T van zijnen loop volbragt, de deeltjes 4 en 5 bevinden zich op dezelfde plaats als de deeltjes 1 en 2 van de voorgaande afbeelding. Het deeltje 6 is nog niet uit den evenwigtsstand geraakt, maar is juist op het punt om zijne beweging aan te vangen.

Hier heeft nu het deeltje 3 zijnen laagsten stand bereikt, en hier is het midden van eene golfvallei.

Wanneer er nu wederom verstreken is van den tijd, dien een deeltje behoeft om zijnen kringloop geheel ten einde te brengen, dan zal het deeltje 3 in eenen zoodanigen stand tegenover zijne oorspronkelijke plaats gekomen zijn, als zulks nu het geval is voor het deeltje 2; het deeltje 4 heeft nu zijnen laagsten stand ingenomen, het is ter afstand van het | eens cirkels van zijnen evenwigtsstand verwijderd; de golfvallei is derhalve in dit tijddeel van 3 tot 4 voortgegaan.