is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het andere einde slechts ligt tegen geklopt wordt, dit duidelijk liooren, zelfs wanneer het daardoor in de lucht verwekte geluid zoo zacht is, dat hij die aanklopte, het zelf ter naauwernood hoorde.

Ten einde de wijze, waarop de geluid-trillingen in de lucht zich voortplanten, aanschouwelijk te maken, willen wij ons voorstellen, dat de lucht in eene, aan het einde opene, buis in slingering gebragt wordt door de trillingen, welke een aan het andere einde aangebragte zuiger te weeg brengt.

In Fig. 191 is eene zoodanige buis voorgesteld; de op evenwijdigen afstand van elkander geteekende streepen, stellen de afzonderlijke lagen der overal even digte lucht voor: p is de zuiger. Deze zuiger worde ter lengte van a g, Fig. 192, snel

heen- en weder bewogen. Jbjene zoodanige trillende beweging kan niet gelijkmatig zijn, zoo als dit reeds vroeger is aangemerkt. Denken wij nu den tijd, dien de zuiger tot eene heen- en weder-beweging, derhalve van a naar g en van g terug naar a, behoeft, in 12 gelijke deelen verdeeld, dan legt de

Fig. 191.

Fig. 193.

Fig. 194.

Fig. 195.

zuiger in het eerste tijddeeltje den weg a b, in het tweede den weg b c, in het derde den weg c d enz. af; de aanvankelijk langzame beweging neemt dus in snelheid toe; op het einde van het derde tijddeeltje is zij het grootst, en wordt 0 op het einde van het zesde, wanneer de zuiger aan het einde van zijne loopbaan is gekomen, en weder de terugwaartsche beweging aanneemt.

De punten b, c, d enz. verkrijgt men, door eenen cirkel te trekken met eenen aan de slingerwijdte gelijken diameter a g, zoo men den omtrek van dien cirkel in 12 gelijke deelen verdeelt, en van uit de deelpunten loodlijnen op a g trekt.

Deze beweging van den zuiger deelt zich nu langzamerhand aan elke luchtlaag in de buis mede, iedere derzelve zal na verloop van eenigen tijd slingeringen maken gelijk de zuiger