is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermindert met den afstand van het lichtgevende punt, waarbij de diameter van de halve schaduw vermeerdert. Digt bij het scha-

Fig. 240.

Fig. 241. duwgevende ligchaam is daarom de kernscha-

,1 - /-li-vz-vr* o o tl oma lip Vinlvp, schaduw om-

uuw sieuiiLö uuui omuiiv. **"* •

geven; digt achter het ligchaam 9 hetwelk de schaduw voortbrengt, is zij daarom vrij scherp begrensd; op grooteren afstand is de breedte van de halve schaduw veel grooter, de 0Ye^" gang van de kernschaduw tot het volle licht <-»-**? rl oova m 1 cin n-7.(im PT* nlaats. de schaduw

uaaiviu A Ö I ' j .

doet zich niet meer scherp voor, maar onduidelijk begrensd. Aan gene zijde van het punt s houdt de kernschaduw geheel op, en de halve schaduw, die steeds meer in de breedte toeneemt, wordt daarom ook steeds onduidelijker

en zwakker. ,

Op deze wijze laat het zich verklaren, dat de schaduw van een aan het zonnelicht blootgesteld ligchaam, digt achter dit ligchaam opgevangen, scherp begrensd is, maar dat zij daarentegen op grooteren afstand geheel onbepaald is. Zoo kan ™en b. v. niet met juistheid het punt aangeven, waar de schaduw van eene torenspits op den bodem ophoudt. Een haar, in het zonnelicht digt boven een blad papier gehouden, werpt eene scherpe schaduw, doch zoo men het slechts 2 duimen hoog boven het papier houdt, dan is er naauwelijks nog eene schaduw waar te nemen. .

Zoo men het, van een lichtgevend punt afkomstige, licht opvangt op een scherm, waarin men eene kleine opening gemaakt heeft, dan zal het licht, hetwelk door die opening heen gaat, eenen scherp begrensden lichtstraal daarstellen; zoo nien dezen straal opvangt op een tweede scherm, dan verkrijgt men eene heldere vlek op eenen donkeren grond. Op deze wijze krijgt men in eene geheel donkere kamer, op den wand tegenover eene kleine opening in het venster, een beeld van elk buiten de kamer aanwezig lichtgevend punt, hetwelk licht-

14*