Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanleidende oorzaken der ziekte zijn : uitwendige , werktuigelijke beleediging , zoo als stootcn, Tallen, te vast inwikkelen van de zuigelingen ; verplaatsing der ontsteking van het een of ander orgaan der buikholte op het buikvlies; onderdrukking der huiduitwaseming door verkouding, als ook het naar binnen slaan van de een' of ander' koortsigen of koortsvrijen huiduitslag. Dügès houdt verstopping van den buik voor eene zeer gewone oorzaak der peritonaeitis van pasgeborenen ; billaiid , daarentegen, is van meening, dat de verstopping eerder het gevolg dan de oorzaak dezer ziekte is.

De prognosis is ongunstig. De kuur moet, volgens billard , daannede aanvangen, dat men het kind speent , hetzelve 1 of 2 bloedzuigers m de nabijheid van den navel plaatst en dan terstond een laauw"warm bad en pappen aanwendt: door calomel en klisteren met i drachme ol. ricini, zoude men trachten eene afleiding op het darmkanaal te maken en de ontlasting bevorderen. Deze laatste middelen mag men evenwel niet dan na het afweren der gevaarlijkste toevallen , en slechts dan aanwenden , wanneer men overtuigd is, dat men met geene darm-ontsteking te doen heeft.

Rombekg maakt, ten opzigte van de behandeling der periionaeitis in den kinderlijken leeftijd, de opmerking, dat dezelve van die der volwassenen niet verschilt. »Ik heb mij," zegt hij, »in de laatste jaren overtuigd , dat ook bij kleine kinderen , in den acuten vorm dezer ziekte , de gelukkige uitslag van de eerst in het werk gestelde aderlating, welke naar omstandigheden herhaald moet worden, afhangt, en dat, nadat dit gebeurd is , de plaatselijke bloedontlastingen eene des te grootere werkzaamheid hebben. Aanwijzing tot de herhaling van deze laatsten , is de pijnlijkheid des buiks bij de betasting, en het, dit bepalend onderzoek kan niet te naauwgezet verligt worden, daar de gevoeligheid veeltijds slechts op enkele , ligtelijk niet aangeraakte plaatsen , bijzonder in het vrceke van den buik, beperkt is. Yan warme stovingen , het geschiktst door middel van groote , niet te dikke , in een warm aftreksel der kamillenbloemen gedoopte en uitgewrongene flanellen lappen , onder welke de nabloeding rijkelijk en lang genoeg onderhouden kan worden, zag ik voortreffelijke werking. Afleidingen op het darmkanaal, voornamelijk bij verstopping, zijn noodzakelijk, en hiertoe is de, door kinderen zonder tegenstreven genomene calomel, in eenigzins sterkere giften het geschiktste middel. Is de ziekte eenigzins verzuimd , zijn er reeds teekenen (lot welke voornamelijk eene omschrevene roodheid van de wangen te rekenen is) van eene reeds begonnene uilzweeting met eenige waarschijnlijkheid aanwezig , zoo mag men zich ook dan niet van eene rustige voortzetting der ontstekingwerende behandeling laten afschrikken, welke evenwel onder deze omstandigheden, door de opslorping bevorderende middelen (calomel in kleine giften, vereenigd met antimonialia , inwrijvingen van de grijze kwikzalf, laauw-warme baden) moet gewijzigd worden."

Bij de herstelling gewenne men het kind , naar verhouding van den

Sluiten