Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij drukking tussclien den navel e» de tvista i/ei eenige gevoeligheid; echter is noch de hitte noch de gevoeligheid bijzonder opmerkelijk y en het komt zelfs niet zelden voor , dat het lijf koel en de ledematen koud zijn. Tympanitis is steeds aanwezig en verschijnt spoedig na het uitbreken der ziekte. De kinderen hebben dorst!, verlangen echter «reene koude dranken ; zij verkiezen veel meer de warme en dit is een herkenningsteeken voor deze soort van darmontsteking. De tong is gewoonlijk op derzei ver oppervlakte wit, aan de randen en punt evenwel rood. De koortsachtige opwekking is somtijds van weinig aanbelang ; somwijlen is de pols klein en snel ; er toont zich eene groote daling der levenskrachten en het gelaat is- ingevallen en vertrokken. Noch braken , noch doorloop , zijn volstrekt vereischte begeleiders der ziekte; wanneer echter een kind, hetwelk, na eenige dagen de koorts gehad te hebben, eenklaps een' doorloop krijgt , welke met eene grootere zwakte gepaard ga9t, dan zich uit de ontlastingen laat verklaren, zoo is de ileitis zeer waarschijnlijk aanwezig. Ook kan de pis als herkennigsteeken dienen ; zij is spaarzaam, hoog lood:, en wordt dikwijls zoo moeijelijk ontlast, dat men zoude kunnen vermoeden dat er een lijden van de nieren bestond. Stokes, maakt bijzonder op dit verschijnsel bij ileitis opmerkzaam, en evanso.x berigt, dat hij zich in weerwil der groote moeijelijkheid , met welke bij* kinderen dat onderzoek der pislozing gepaard gaat , omtrent het bestaai» van dit verschijnsel, door herhaalde waarneming, overtuigd heeft. Ontstaat er braking , zoo worden er dikwijls drekstoflen gebraakt , daar, ten gevolge van de opzwelling van de klap van den blinden darm, welke de ontsteking, wanneer dezelve hier haren zetel heeft , veroorzaakt, de doorgang der drekstoflen naar beneden verhinderd wordt (evansoa).

De ontsteking van den dikken darm , colitis , komt zelden geheel/ op zich zelve voor, maar is gewoonlijk met ontsteking van den dunnen darm vereenigd. Bij colitis neemt men gewoonlijk opzetting van den buik, pijn bij drukken, en dien rooden kring om den aars waar, welke gewoonlijk de ontsteking van het onderste gedeelte van het darmkanaal vergezelt. De pols is zelden opgezet , meertijds zwak ; de huid is gewoonlijk heet en droog, wordt echter ligtelijk koel en loodkleurig. Dit komt namelijk dan zeer duidelijk te voorschijn , wanneer de ontsteking zich lot den dikken darm bepaalt, en in zulke gevallen wordt ook de trommelzuchlige opzetting in den beginne minder veelvuldig waargenomen; ook komt zelden braken voor. Zijn echter de dunne darmen mede ontstoken , zoo is er veeltijds braken aanwezig, en de tong is dan , ook zonder zamenstelling met maagontsteking, rood en droog; het braken verschijnt evenwel hier niet onmiddelijk na het genot van voeding en de uitgebraakte stollen zijn gewoonlijk geel gekleurd. Deze is ook de gewone kleur der ontlastingen, welke intusschen ook dikwijls groen zijn ; doorloop vergezelt overigens wel is waar veelvuldig , evenwel niet bestendig de ziekte. De ontlastingen zelve zijn zeer pijnlijk , worden met een zeker geweld uilgespoten en gaan met persingen vergezeld (evanson).

Sluiten