Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liiLLARD, welke de na ile geboorte voorkomende ontstekingachtige' darmaandocningen in 4 soorten , naar mate de ontsteking , erytfrematisch, met verandering der afscheiding vergezeld, met ontwikkeling lier .«-lijmklieren of met weefselontaarding vereenigd is , verdeelt , vond onder; 80 gevallen, 30 malen de dikke en dunne darmen te zamen, 36 maal de dunne darmen alleen en 14 maal den dikken darm alleen ontstoken; Onder de eerstgenoemde 30 zieken leden 26 aan een' galachtigen doorloop en allen aan opzetting en gevoeligheid van den buik; bij 12 gevallen was een galachtig braken aanwezig, ofschoon er zich geen maagontsteking gevormd had. In alle gevallen toonde er zich eene roosachtige roodheid^ orn den aars ; in de meeste was de tong droog en hoogrood , de huid; zeer heet en droog , de pols echter slechts zelden koortsig , meestal tamelijk zwak. In de 36 gevallen, bij welke uitsluitend de aandoening de dunne darmen betrof, ontstond bij 20 braken ; bij allen was de buit vroeger of later trommelzuchtig opgezet; in 25 gevallen waren de ontlastingen of van eene gele etterachtige stof, of ook aan het kinderpik, gelijk. In die gevallen, waar de ontsteking alleen de dikke darmen aandeed, was telkrns de doorloop de hoofdzaak , de trommelzuchtiga opzetting gering , en slechts bij 6 zieken ontstond er braking.

Met betrekking tot de enteritis folliculosa merkt billard op , dat dezelve zich door hare verschijnselen van de gewone enteritis slechts bij die kinderen onderscheidt , welke reeds ouder zijn, en dat bij pasgeboren kinderen de ontsteking der slijmklieren van het darmkanaal, ofschoon dezelve tamelijk veelvuldig voorkomt, geene verschijnselen aantoont , welke met die der enteritis folliculosa bij volwassenen overeen komen. Eerst na de ÏO'1® maand levert deze ontsteking bijzondere verschijnselen op , welke gezamelijk het beeld der ziekte vormen , en door bketonneau, onder den naam van dot/iienenteritis, beschreven is.

Bij de enteritis der kinderen komen, zoo als bij de gastritis, veelvuldige sympathische prikkelingen van andere organen , het meest evenwel van de ademhalingswerktuigen en het zenuwstelsel , voor. In het begin der ziekte gaan deze , door medegevoeligheid veroorzaakte prikkelingen , niet noodwendig met stoffelijke veranderingen der aangedane deelen vereenigd ; ondertusschen komen dergelijken in het verder verloop vroeger of later daarbij , en op deze wijze wordt een orgaan, hetwelk eerst slechts door medegevoeligheid geprikkeld was, ten laatste in eene ware ontsteking over. Er ontstaat dan eene wezenlijke verplaatsing van de kwaal, of nog eerder eene geheel nieuwe ontsteking, welke zich met de oorspronkelijke, nog voortdurende kwaal zamenstelt, en het kind kan op deze wijze, nevens de oorspronkelijke enteritis , aan bijkomende bronchitis , longenontsteking, arachnoiditis of encephalitis lijden [STOKES, t. a. pl.). De zoo even genoemde arts zag dikwijls kinderen, welke aan eene hevige pneumonia schenen te lijden, bij welke echter, na naauwkeurig onderzoek , door middel van aanklopping (percussio) en gehoorbuis (stethoscoop)| deze ziekte ip het geheel niet of slechts eene zoo geringe bronchitis

Sluiten