Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft Je cholera een langen tijd geduurd , zoo worden de kleine zieken zeer, door winden in maag en darmkanaal geplaagd. Coudie raadt hiertegen de Spir. vin. anis. met water verdund, of de Spir. thercbinth. aan. In gevallen , in welke de windzucht zeer aanmerkelijk is , kan men eenige droppen Jcth. sulph. , in kamillen-thee of water, geven. Mogten deze middelen de winden niet afdrijven , zoo kunnen kleine giiten van Ammonia liquida in aq. cinnam. de meeste hulp aanbieden (coudie).

Zijn de hevigste verschijnselen bedaard en de ontlastingen natuurlijk geworden, zoo moet men de maag en het darmkanaal trachten te versterken. Tot dit einde vermag een afkooksel van de rad. columb. veel. Volgens bautox zoude een afkooksel van de Rad. geranium maculatum in melk een voortreffelijk middel in dit tijdperk der ziekte zijn.

Tast de cholera kinderen beneden het jaar aan-, zoo besta de voeding bij het uitbreken van dezelve bij uitsluiting uit moedermelk, en is het kind eerst kortelings gespeend, zoo geve men hetzelve wederom eene minne. Is dit niet mogelijk, zoo geve men met water en suiker vermengde melk en slijmige dranken. Coudie raadt de versch, bereide wei van melk met witte suiker aan; hij ondervond, dat e kindei en dezelve goed verdroegen, wanneer zij ook alle overige spijzen wederom uitbraakten. Rush maakt de opmerking, dat, wanneer de ziekte eenigen tijd geduurd heeft, de zieken dikwijls eenklaps een dringende begeerte naar prikkelende spijzen bekomen. Hij zag, dat vele kinderen, wier begeerte naar zoute spijzen bevredigd werd' spoedig herstelden. Coudie en copland bevestigen de juistheid"van deze opmerking op eigen ondervinding^

Bij geene ziekte is de verandering van lucht zoo noodig, als bij deze. liet kind moet uit de bevolkte stad naar het land en naar eene hoo<r gelegene , drooge, maar niet koude woning gebragt worden. »Het is een genoegen om te zien," zegt rush, »hoe de kleine zieken wederom beginnen te herleven. Is dusdanige verandering van oponthoud niet te bewerkstelligen , zoo kieze men ten minste, al zij het ook slechts voor eenen korten tijd , eene ruimere en hooger gelegene woning."

De prophylaxis vordert, dat het kind, tot het een °jaar oud is door eene gezonde minne worde gevoed , flanel op de bloote huid drage en de onderste ledematen warm houde. Men drage zorg voor de voeding , ïermijde het bovenmatig genot van vruchten , namelijk van onrijpen en bedorvenen, en men zij op den toestand van het tandileesch, gedurende het tanden-krijgen, opmerkzaam (copland). Het beste voorbehoedingsmiddel tegen deze ziekte , is het genot van de zuivere landlucht. Rush zegt, dat hem slechts één geval van cholera bij een van die kinderen is voorgekomen , welke men, ter voorkoming dezer ziekte, op het land gestuurd had.

ene, de choleia tamelijk gelijkende, van dezelve echter door meerdere omstandigheden verschillende ziekte heeft ollenroih in 3 gevallen

Sluiten