Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avaargenomen cn onder den naam: »Paralysis canalis cibarii" beschreven (Med. Zeitg. v. d. Ver. f. Hei/li. in Pr. J836. No. 52).

liet beloop dezer ziekte is even zoo snel als noodlottig , want dezelve eindigde in alle 3 gevallen binnen 30 uren , na derzelver verschijnen inet de dood. Weinige uren voor het uitbreken, en nadat de kinderen tot dus ver schijnbaar gezond geweest waren , toonden zich ligte sporen van spruw in de mond , bij ééne zieke aan den aars. Het juiste te voorschijn komen van de ziekte , werd door eene matige , spoedig voorbijgaande huivering gekenmerkt, op welke eene aanmerkelijkeechter slechts weinige uren aanhoudende vermeerdering der huidwarmte volgde. I)e pols was daarbij eenigermate zamengetrokken en aanmerkelijk versneld ; kleur en warmte van de huid , zoo wel van het gelaat, als van het overige ligchaam, verschilden ook in het later tijdperk van de ziekte niet opvallend van den gewonen toestand tijdens de gezondheid. Alleen de handen en voeten werden kort vóór den dood eenigzins kouder, verkregen echter nooit een' buitengewonen graad van koude, toonden noch, een veranderde of ongelijkmatige kleur , noch plooijen in de huid aan„ Deze liet gedurende het geheele verloop der ziekte geene neiging tot uitwaseming opmerken , maar bleef tot den dood toe onveranderd droog. Tegelijk met het uitbreken der ziekte , weinige oogenblikken na het te voorschijn komen van de huivering , braakten de zieken met eenige wormen, eenig taai slijm. Het braken hield echter altijd spoedig op en maakte plaats voor ruime uitputtende ontlastingen, welke tot de dood voortduurden en met geweld intraden.

De hoeveelheid der, op deze wijze ontlaste stof was zeer aanmerkelijk , en stond met de hoeveelheid der gedurende de ziekte gebruikte melk , in geene verhouding.

De ontlaste stoffen waren aan versch gemolken melk volkomen gelijk , Niet gestremd , zonder reuk, en toonden geen spoor van bijgemengde gal,, maar waren ook in kleur der melk geheel gelijk. Vlokken werden in de ontlasting niet waargenomen , derzelver mengsel scheen veeleer gelijkmatig. De tong is altijd volkomen zuiver, natuurlijk gekleurd en vochtig; de zieken bewegen zich meermalen naar voren en naar boven , terwijl de onderkaak slap, als verlamd naar beneden hing, cn den mond altijd geopend toonde. Eetlust en slaap ontbreken geheel, en wanneer men kinderen, die niet in staat waren om te kunnen zuigen , melk in de mond liet vloeijcn , zoo scheen ook de slokdarm verlamd , het inslikken was ten hoogste moeijelijk, de strottenhoofdklep sloot niet ten volle , en het ingeslokte drong alzoo deels in de luchtpijp , en veroorzaakte daardoor hevig hoesten en aanvallen van verstikking. Weinige minuten na het inslikken stroomde de melk , oogenschijnlijk onveranderd, wederom door ontlasting uit, en scheen alleen in hoeveelheid toegenomen te hebben. De pis was noch in hoeveelheid, noch in hoedanigheid ziekelijk veranderd , en derzelver lozing ongestoord. De buik was week, noch zamengetrokken, noch pijnlijk of gespannen j dc adem-

Sluiten