Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige inspanning en zonder worgen geschiedt; het verschijnt als eene eenzijdige voorgezette krachtsuitoefening van het gezonde gedeelte der maa", waartegen het zieke gedeelte geen weerstand biedt. De ziekelijke plaats, welke van dien tijd af aan meer lijdend is , wordt nu door den voortdurende aandrang van den inhoud der maag uitgezet; de spiervezelen verliezen hunnen zaïnenhang , en er ontstaat in dezelve eene ontsteking, door de aanhoudende prikkeling voortgebragt. Dit geschiedt of in eenen hoogeren graad , en dan heelt de ziekte een snel verloop , of het geschiedt meer met eene langzame ontwikkeling van het ontstekingachtig lijden , en dan neemt de ziekte een chronisch verloop aan. Ook hier tracht de natuur door nieuwe, zich herhalende uitzweetingen de verwoeste deelen te herstellen, terwijl de steeds aanhoudende peristaltische beweging eene wezenlijke herstelling verhindert en oorzaak wordt dat de entsteking der spiervezelen en, bij een meer gevorderd lijden, ook van het buikvlies voortduurt. Terwijl nu in het ziekelijke deel de afscheidingen eene volstrekt ziekelijke hoedanigheid aannemen en niet meer in staat zijn gezonde en bewerktuigde -weefsels voort te brengen, en eindelijk in dezelve eene verlamming ontstaat, de levendige werking vaa de overige gezonde maag; echter nog eenen korten tijd voortduurt , verdwijnt in denzelve -alle organische vorming ; er ontstaat daarvoor eene geheel onbewerktuigd mengsel van wei , verwoeste zenuwen , vaten en spierdeeltjes , en veroorzaakt spoedig den dood door het doorboren van het buikvlies, wanneer het lijden zich tot zoo ver heeft uitgestrekt, of langzaam ten gevolge der verlamming, zoolang deze nog kracht bezit, om aan de peristaltische beweging van de maag weerstand te bieden. Hoe ligtelijk zich door een diep geworteld lijden van een tot het leven zeer noodig orgaan consensueel stoornissen in andere organen kunnen ontwikkelen , deels wanneer de ziekte een snel verloop heeft , door de hevigheid van de koorts , deels wanneer haar verloop chronisch was , door de zicli daarbij voordoenende gebreken in de voeding , als ook door eene aantasting van liet gelieele zenuwstelsel, is wel te verklaren er. maakt de andere ziekelijke verschijnselen, welke men in de lijken aantreft, begrijpelijk."

Winter, schrijver van eene der nieuwste geschriften over de maagverweeking , neemt aan, dat liet celweefsel in zoo verre voor de oorzaak der bedoelde ziekte moet gehouden worden , als hetzelve het haarvaatstelsel in zich bevat. In dit plaatst hij het begin der ziekelijke gedaante-verwisseling, welke van hier uit in het celweefsel overgaat. De bewerktuigde stof echter, welke terstond het handelend beginsel bij deze gedaante-verwisseling afgeeft , moet in eene gestoorde menging van het bloed gezocht worden. Volgens winter kan de der verweeking tot grond liggende ziekelijke handeling geene andere zijn dan ontsteking. De twijfel, welke tot nog bestaan heeft, dat het de ontsteking was, welke de verweeking veroorzaakte, heeft zijne rede daarin , dat eenigen dezelve zonder eenig ziekelijk voortbrengsel aangetiolTen hebben, anderen niet overal ontsteking, wel tusschenbeide de

Sluiten