Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkzaamheid ontslaat, ligt in deze omstandigheid de hoofdoorzaak dat er juist verweeking en niet ettering of koudvuur, or andere gewone uitgangen van ontsteking volgt, en het verklaart zich tevens ook , waarwin gelijktijdig met de maagverweeking dikwijls verweeking van andere deelen aanwezig is, welke dan van de algemcene oorzaken afhangt.

»De gastromalacia is voornamelijk eene ziekte van den jeugdige leeftijd , dewijl in deze de spijsverteringswerktuigen in het algemeen en <le maag in het bijzonder boven alle andere organen en meer dan in cenigen lateien leeftijd tot de versehillendste krachtsinspanningen genoodzaakt worden, daar deze leeftijd door de overhand hebbende vormende krachten en voeding uitmunt. Zonder twijfel wordt de gastromalacia dikwijls reeds voor de geboorte gedurende het vruchtenleven Yooibereid , wanneer aan het kind reeds erfelijk door de ouders ziekelijke sappen medegedeeld werden ; in andere gevaJlen wordt de aanleg in de eerste levensdagen door slechte voeding, onreinheid enz. gegrond. Onder deze invloeden worden de verteringswerktuigen ziekelijk aangedaan , er vormen zich opstoppingen en opzwellingen der klieren , het zenuwleven van den buik wordt ziekelijk , de gelieele voeding onvolkomen. J en gevolge van een heilzaam pogen der natuur, ontstaat er nu euii meer of min krachtige terugwerking in het toestel der spijsverteïifig, hetwelk zich door braken en doorloop te kennen geeft. Onder •deze handeling echter kan de, tot te bovenmatige inspanningen genoodzaakte , en bovendien reeds zwakke maag niet meer hare volkomenheid behouden, maar dezelve wordt eindelijk op werktuigelijke, dierlijk chemische en dynamische wijze allengskens zoo in hare zarnenstelling beleedigd , dat zij haren gewonen vorm verliest, en eerst in den toestand van verweeking, later echter in eene volledige gedeeltelijke oplossing en in eene papachtige geleiachtige massa overgaat. Eindigt de gastromalacia met den dood, zoo is dit geenzins altijd het onmiddelijk gevolg van de ziekelijke hoedanigheid van de maag zelve en hare terugwerking op het algemeene leven van het organismus, maar meermalen is het slechts de uitgang van eenen ziekelijken toestand van eersten aanleg, uit welke ook de maagverweeking eerst te voorschijn gekomen is , en liet is deswege niet te verwonderen , dat dezelve dikwijls volgt , zonder dat de ontaarding van de maag reeds eenen zeer hoogen graad bereikt heeft, en dat de uitkomsten der lijkopeningen daarbij veeltijds zoo verschillende zijn."

1'r o gnosis. Hoe verschillend ook de schrijvers over den aard der gastromalacia mogen denken , zoo komen allen daarin overeen , dat de ziekte tot die aandoeningen behoort, tegen welke de kunst weinig ver* mag, en welke, eenmaal volledig ontwikkeld, zonder ophouden den dood te gemoet snellen. De ervarene kkkijsig betwijfelt, of wel ooit eene volledijj gevormde maagverweeking genezen is geworden. Slechts in het begin en wanneer het lijden van zachteren aard is, kan men hopen , door eene doelmatige handelwijze eenen gelukkigen afloop te bevorderen.

Sluiten