Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarentegen waarschuwt hij tegen de aanwending van verdoovende middelen, en voornamelijk van opium, en houdt ook de aanwending van de Cctlomel voor niet geraden. Zijn de ontstekingachtige verschijnselen eenigermate verminderd, zoo zoude men bij de Tmct. rhei een weinig verdund zwavelzuur voegen en inwrjjvingen van 01. therebinth. in de nierstreek laten verrigten.

FiiaNKEL (Med. Ztg. v. Ver. f. Heilk. in Pr. J836. No. J7), welke den aard der maagverweeking, welke hij voor eene , door den kinderlijken leeftijd gewijzigden vorm van cholera houdt, in eene meer of minder uitgebreide Jpoplexia gangliorum zoekt, wil het vic, mur. ox. en Acid. mur., als ook het Liq. anod. mart. KLAPROTHJi met een uitstekend goed gevolg aangewend hebben ; uitwendig werden Bals. musc. , 01. laur. en andere aromatieke en aetherische middelen aangewend.

Kreysig (t. a. pl.) maakt de opmerking, dat de behandeling in geen geval altijd dezelfde zijn kan , maar naar gelang van de hevigheid der ziekte , den ouderdom en het gestel der zieken , volgens de zamenstellingen, welke daarbij voorkomen, volgens de voorbeschikkende en aanleiding gevende oorzaken, enz., moeten gewijzigd worden. Is er een ontstekingachtige toestand aanwezig, zoo zoude men dezelve door aanwending van bloedzuigers op de maagstreek, door verzachtende pappen , door eenvoudige laauw-warme baden en door afleidende zuurdeeg-pappen en blaartrekkende pleisters bij tijds trachten te overwinnen ; is daarentegen de ontstekingachtige toestand niet duidelijk gekenmerkt, zoo zoude men met het gebruik van ontstekingwerende middelen zeer voorzigtig zijn. Somwijlen , zegt genoemde arts , is het noodig de stoelonllasting te bevorderen. Daar de maag evenwel zeer gevoelig is en niet veel verdraagt , zoo moet dit altijd op eene zachte wijze geschieden en somwijlen alleen door klisteren. Zeer kleinen kinderen geve men b. v. Magn. met Rheum , de Tinct. rh. in een slijmig drankje, Manna en zachte oplossende extracten , zoo als de Mcllag. gram. en taraxac. ; bij oudere kinderen vermeerdert men de gift dezer middelen , wachte zich echter voor alle sterke afvoerende middelen. De Calomel is voornamelijk in de acute gevallen heilzaam, en toont hare goede werking voornamelijk, wanneer het niet te lang, maar in enkele grootere giften spoedig op elkander gegeven wordt. Bij het chronische verloop der ziekte is liet bijzonder noodzakelijk , de ontlastingen niet voorbarig te stoppen. Meestal gaat men hier , uit vrees voor te groote uitputting, te spoedig tot bittere , versterkende , stoppende en prikkelende middelen over, stuit daardoor de heilzame kritische werkingen , door welke de ruile en opgehoopte stoffen zouden afgevoerd zijn geworden en vermeerdert den plaatselijk geprikkelden toestand. Dergelijke middelen brengen eerst dan nut aan , wanneer de prikkeling weggenomen is, de toevallen inderdaad slechts het gevolg van zwakte zijn en eene onmiddelijke opbeuring der krachten noodwendig is; zij moeten echter ook dan slechts voorzigtig toegediend worden, dewijl de maag ze niet verdraagt en dezelve tot den

Sluiten