Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugkeer van den vroegeren toestand en tot ontsteking aanleiding kunnen geven.

Ten opzigte van de prophylaxis, is eene doelmatige voeding van het kind aan te raden , hoofdzakelijk echter ook ten opzigte van het spenen , in zoo verre namelijk hetzelve allengskens moet geschieden , opdat eene plotselijke geheele verandering der voeding vermeden worde. Cruveilhier houdt na het spenen , vleeschnat met melk voor het beste voedsel. Winter vermeldt nog een voorhehoedingsmaatregel: dat men de kinderen eerst na het eerste tandenkrijgen met de koepokstof inënte en hen nog eenen tijdlang daarna gadesla, daar het de ondervinding heeft aan getoond , dat de koepokstol-inënting bij verscheidene voorwerpen het wateivaatstelsel prikkelt en aanleiding tot de vorming eener kwaadsappigheid geeft, in wier gevolg de gaslronialacm somwijlen is waargenomen geworden.

/nvaginalio tnleslinorum.

\ olgens schönlein , jaiix , burns en coplajtd.

De incenschuiving der darmen komt bij kinderen en voornamelijk bij zuigelingen niet zeer zelden voor. De herkenning van dezen ziekelijken toestand is zeer duister; men heeft hem bij de lijkopening gevonden , wanneer ook zijn daarzijn gedurende het leven door geen verschijnsel aangeduid werd (billard). Volgens burns, (t. a. pl.) neemt men gewoonlijk aanmerkelijke pijn en teekenen van plaatselijke prikkeling waar, zoo als b. v. slijmige stoelontlastingen met of zonder gelijktijdigen afgang van bloed; somwijlen wordt er een bloederig slijm ontlast, somwijlen eene, op vuile eijeren gelijkende stof, somwijlen wordt ook de inhoud van de darmen uitgebraakt ; de zieken rekken zich uit en schreijen , even als bij het kolijk ; tusschenbeiden komen er ook aanvallen voor, waarbij de lijders aanmerkelijk bleek worden, even als bij flaauwte ; de buik is pijnlijk bij de betasting, en de pols somwijlen buitengewoon langzaam. Duurt de ziekte lang, zoo ontstaat er eene aanmerkelijke vermagering ; de omtrek der beenderen is zigtbaar, daar zij slechts door de huid bedekt zijn en de oogen zijn ingevallen. Aan de ledematen is de huid slap en schijnt voor de spieren en beenderen te ruim te zijn.

Volgens schönlein zoude zich de ineenschuiving der darmen daardoor te kennen geven , dat een tijdlang ligte , kolijkachtige ongesteldheden in de buik plaats vinden, waarbij eene sterke gasontwikkeling ontstaat, welko echter meer door den mond dan door den aars ontlast wordt, en nu spoedig volledige opstopping der ontlasting volgt, waarbij zich de sphinc-

5*

Sluiten