Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter ani krampachtig sluit, de inhoud van de maag, slijm , gal cn drekstoffen, uitgebraakt wordt en de toevallen Tan eene darm- en buikvliesontsteking te voorschijn komen. Ten opzigte van deze karakterschets merkt F. jaii.V op, [Versuch f. d. pract. Jleilk. lift. I. Eisenach J835) dat deze volstrekt onvolledig is , daar de voorafgaande kolijkachtige aandoeningen en gasontwikkeling kennelijk bij vele kinderziekten voorkomen, in meerdere gevallen van invaginatio de ontlasting niet ontbreekt, zelfs tot den dood toe wordt waargenomen , en krampachtige toesluiting van den sphincter ani ook bij andere ziekten, namelijk bij trommelzuchtige aandoeningen en wormlijden veelvuldig voorkomt. IIeijfelder (Clerus und radius, Beitr. zur. prakt. Jleilk. Bd. I. S. J5J.) nam een geval van ineenschuiving waar, waarbij gedurende de ziekte nog verscheidene malen stoelontlastingen plaats vonden ; ook maakt hij op de daadzaak opmerkzaam, dat aanmerkelijke ineenschuivingen niet zeldzaam in de lijken van aan cholera gestorvenen gevonden worden. Hij meent , dat in den regel de invaginatio met onderdrukking der stoelontlasting zoude vergezeld gaan, dat echter dit verschijnsel ook kan ontbreken , namelijk dan , wanneer tusschen de ineengeschovene deelen en den aars zich drekstoffen bevinden , welke door de klisteren opgelost , afgaan, zonder verligting aan te brengen.

Volgens jahn's waarnemingen kan men dan tot eene, door ineenschuiving der darmen veroorzaakte , groolere of geringere verstopping besluiten, wanneer onder hevige, verontrustende , groote stoornissen van het chijlbereidend stelsel en groote, het leven bedreigende, algemeene ziekelijke verschijnselen, men door betasting kan waarnemen, dat de darmen van boven af aan tot eene zekere plaats sterk opgevuld zijn, zoodat dezelve zich even als worsten laten voelen; wanneer verder, voornamelijk eenigen tijd na het inbrengen van nieuwe stoffen in het sterk opgevulde gedeelte der darmen , hevig braken voorkomt en nevens veel winden, niet alleen de inhoud van de maag, gal en slijm , maar ook werkelijk drekstoffen door den mond uitgebraakt worden en wanneer gelijktijdig het onderste gedeelte van de darmen, onder hevige krampachtige werking, stoffen uitwerpt, welke zich niet als overblijfselen van het voedsel en galstoffen, maar als de eigenaardige afscheiding van het onderste darmgedeelte daardoor kennelijk maken, dat zij uit eene geelachtig bruine, niet donker gekleurde , niet even als drek , maar meer naar voetzweet riekend, dun slijm bestaan , en gewoonlijk in zeer kleine hoeveelheden afgaan.

Basedow (Grüfe und ivalthf.ii's Journ. Bd. XFII. lift. 3. S. 422.) houdt den opist/iotonus bij kinderen , voor een bijzonder kenmerkend teeken, hetwelk tegelijk met de, op weeën gelijkende zamentrekkingen van het ineengeschovene darmgedeelte, na tusschenpoozen van 5 — 10 minuten, terugkeert. In een geval ontdekte hij regts van den navel zeer duidelijk een 2 duim lang, worstachtig, links en eenigzins naar hoven loopend gezwel, hetwelk zich gedurende den aanval zeer hard , bij de nalating week en papachtig liet aanvoelen.

Sluiten