Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naauwd, en derhalve ter opneming van liet ingeschoven gedeelte onbekwaam zoude geweest zijn. Dat, zoo als men beweerd heeft, door het uitspannen Tan een' spoelworm in eenen dunnen darm ineenschuiyingen zich zoude kunnen vormen, bestrijdt jahn , ofschoon hij toegeeft, dat het wormlijden zeer dikwijls in oorzakelijke betrekking met de ineenschuiving staan kan. Alles, wat hevige plaatselijke prikkeling van den spierrok van het darmkanaal kan teweegbrengen, b. v. gebrekkige chijl , ontaarde gal, bovenmatig ontwikkeld gaz in de darmen , sterk werkende braak- en laxeermiddelen enz., kan ook tot het ontstaan van ineenschuiving daardoor aanleiding geven , dat het in een darmgedeelte buitengewone bewegingen van den spierrok voortbrengt. Dat al de opgenoemde schadelijke invloeden niet veelvuldiger de ineenschuiving te weeg brengen, berust op den grond, dat dezelve in den regel den motus peristalticus niet op enkele plaatsen der darmen , maar gelijktijdig op alle punten der laatste prikkelen en in werking versterken (jaiin). De behandeling der ineenschuiving bij kinderen , onderscheidt zich niet van die derzelfde kwaal bij den volwassene.

Tuberkelen van de darmschijl.

Volgens guersent, (in den Dict. de JJcid.)

De tuberkelen van de darmschijl kunnen in twee zeer verschillende toestanden voorkomen , wier invloed op de onderbuiks-organen en zoo mede op de daarvan afhankelijke verschijnselen noodzakelijk zeer verschillende zijn moet. De tuberkelen bestaan of zonder eenige onsteking der omgevende deelen , of er is daarbij eene ware ontsteking der klieren , en somwijlen zelfs van een gedeelte van het slijmvlies der darmen en van het buikvlies in de, met de ziekelijke klieren overeenkomende deelen vereenigd. In het eerste geval zijn dezelve zonder pijn, in het tweede, in den regel, met pijn vergezeld. ,

De ontsteking vrije tuberkelen van de darmschijl geven zich door geen ziekelijk verschijnsel te kennen. De door dezelve aangetaste voorwerpen ondervinden, zoo lang er geene andere ziekten bijkomen, geene verandering in de natuurlijke verrigtingen der organen. Baïle verhaalt in zijne Mém. sur les tubercides een geval van een 5 jarig meisje, hetwelk de bloeijcndste gezondheid genoot en aan de gevolgen eener verbranding stierf. Bij de lijkopening bevonden zich alle organen in eenen volkomen gezonden toestand; het kind was zeer vet en alleen de, met zeer veel vet voorziene darmschijl bevatte 12, ten deele in etteling verkeerende tuberkelen van de grootte eener erwt, tot die van

Sluiten