Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HeüSIXger [Zusalze su den Kranlih. des Havnsyst. ton ROB. I.L1S. Eisenach J8iJ. S. 52) twijfelt, of de anuria neonalorum wel ooit als eene plaatselijke zelfstandige ziekte voorkomt. Volgens zijne ondervinding neemt men de onderdrukte pisafscheiding der kinderen gewoonlijk onder de volgende omstandigheden waar: 1) als een zeer gewoon en kenmerkend verschijnsel van de slepende hersen-waterzucht, waarbij de pis dikwijls zeer donker gekleurd , scherp , kwalijk riekend en zeer spaarzaam is; 2) als een even zoo gewoon verschijnsel bij de atrophia meseraica, voornamelijk bij den snel verloopenden vorm; 3) zeer opmerkelijk in de zoo dikwijls voorkomende gevallen, waar de slepende hersen-waterzucht in darmscheilstering overgaat, op welken toestand, zoo als heusinger opmerkt, de beschrijvingen van schöxlei\ en jahn zeer passen. Gebrek aan pisafscheiding, ten gevolge van ontsteking der nieren, welke billard (l. a. pl. p. 388) somwijlen schijnt waargenomen te hebben, zag heusinger bij zuigelingen nooit en bij kinderen bovendien zelden. De toestand, waarbij de pisafscheiding na de geboorte in het geheel niet voorkomt, heeft, volgens iieusinger plaats: 1) tengevolge van misvormingen; 2) bij zeer groote waterhoofden , waarbij gewoonlijk kort na de geboorte de dood intreedt ; 3) somwijlen als eene voortduring des toestands van het vruchtenleven , zoodat kinderen 1 — 3 dagen na de geboorte nog geene pis lozen , zonder overigens eenig lijden te hebben ; deze anuria neonalorum houdt gewoonlijk van zelve op.

^ olgens schönlein bepaalt zich de urodiaïysis neonatoruvi meestal tot den leeftijd der zuigelingen ; met het voleinde eerste levensjaar, als ook ten tijde dat de beenderen hunne volkomene vorming verkrijgen, vermindert de aanleg daartoe. De genoemde arts houdt het er voor dat het zog van moeders en zoogsters , welke aan herpetische uitslagziekten lijden of geleden hebben , de ziekte begunstigen. Bovendien kan het voedsel, hetwelk ligtelijk in eene zure gisting overgaat, de kwaal bevorderen. Yerkouding moet eveneens genoemd worden; verder verzuimde reiniging der huid , hevige prikkeling derzelve door brandige uitslagziekten , als ook door de onvoorzichtige onderdrukking van uitslag.

De prognosis is over het algemeen gunstig, evenwel gunstiger, wanneer de ziekte slechts tijdelijk door slechte voeding, dan wanneer dezelve door ziekelijke moeder- of minnemelk veroorzaakt wordt.

Bij de behandeling moet men het eerst de voeding trachten te verbeteren. Waar aan herpes lijdende moeders of minnen de ziekte voortgebragt hebben, moeten de kinderen gespeend worden , waarbij tevens alle zuren moeten vermeden worden. De verminderde stoelontlastingen helpe men door liheum , Manna , met kleine giften van midden zouten; niet met Calomel. Men geeft deze middelen het best in verbinding met zuurtemperendc middelen, zoo als met Solui, subcarb. pot.; Magnesia en Lap. cancr. zijn moeijelijk voor de spijvertering en bezwaren de maag. Om afscheidingen door de huid te bewerken, schrijve men baden II. Deel. 7 '

Sluiten