Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand, maar de pis is altijd rijkelijker en van eene mindere specifieke zwaarte, dan dezelve gewoonlijk heeft; zij bevat zelden de behoorlijke hoeveelheid eigendommelijke dierlijke bestanddeelen, maar is kleurloos en waterig; de enuresis gaat met eene storing van liet afscheidings-vermogen der nieren vergezeld, welke overwonnen moet worden, wanneer °de ziekte genezen zal."

Tegen deze soort van onwillekeurige pislozing zijn zeer vele middelen aangeraden geworden. Boter, welke de geheele kwaal als het gevolg eener verkeerde gewoonte beschouwt, raadt voornamelijk om door verschrikkingen en bang maken dezelve te genezen. Vele andere Fransche artsen stemmen met hem overeen; zij willen door de kinderen levendige muizen in de hand dood te laten drukken, of hen aan het ziekbed van stervende te brengen , genezing waargenomen hebben. Casper (,Wochenschr. J834. IV'. 7) wendde, in eene openbare inrigting, het Boerhavensche proefmiddel met een gelukkig gevolg aan, nadat onder de, daarin zich bevindende jongens, deze verkeerde gewoonte zeer algemeen geworden was. De kinderen werden allen bijeengebragt, waarna men, onder bedreiging voor nieuwe overtredingen, den ergsten overtreder eten met een gloeijend ijzer aanraakte; deze knapen werden, namelijk 18 van de 20 aanschouwers, voor altijd van deze leelijke kwaal genezen. C. üell (J treat. on the dis. of the urethra. Lond. J820. p. J8) schrijft deze kwaal aan de ligging op den rug in bed toe en beweert, dat dezelve, wanneer men den ijder gewent om op den buik of de zijde te liggen, bijna altijd genezen wordt. Deze meening wordt evenwel door de meeste artsen tegensprokan. Bitter {Grüfe's Journ. J832. Bd. Jl. lift. 4) houdt "de ligging op de zijde slechts voor zoo verre doelmatig, als bij deze ligging gewoonlijk minder gedroomd wordt. Veeltijds houdt de enuresis nocturna na de tweede tandvorming op , zonder dat daartoe eenige behandeling noodig is; somwijlen geschiedt zulks bij meisjes eerst bij het eerste verschijnen der maandelijksche zuivering. In vele gevallen is het tot de overwinning dezer kwaal voldoende , de kleine lijders gedurende den nacht meermalen tot wateren te noodzaken , hen weinig waterachtig voedsel te geven, en hen voor liet slapen gaan niet te^laten drinken. Bitter, zich op de opgave van chossat verlatende, dat door het plantaardig voedsel de pisafscheiding veel vermeerderd word, geeft den raad , om eenige uren vóór het slapen eene spaarzame vleeschvoeding te geven. Koude douches op de schaamdeelen, liezen en den bilnaad zijn bij deze soort van onwillekeurige pislozing zeer werkzaam ; hetzelfde geldt aangaande kortstondige, maar herhaalde indoopingen in koud water, welke dupdytren heeft aangeraden. Wanneer het voorwerp zwakkelijk is, zoo kan het nuttig zijn, het gelijktijdig bittere versterkende middeen , Ox. ferr. , wijn en andere dergelijke geneesmiddelen te geven en aromatieke, met wijngeest versterkte baden voor te schrijven. Men doet 1—5 handen vol van aromatike kruiden in kokend water, doet dit zorgvuldig toe, laat het tot de gewone warmte van een bad afkoelen ,

7*

Sluiten