Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als teekenen van de zandige pis of pissteen , zoo als dezelve bij zeer kleine kinderen wordt waargenomen, geeft meissner [Magendie's physiol. und medio. Untersuch. üb. den Harngries u. s. tv. ; aus dem Franz. v. Meissner , Lcipz. J830) het volgende op. Eenigen tijd voordat het kind moet wateren , wordt het onrustig , men" merkt bij hetzelve een drukken en persen, even als voor de ontlasting, op ; het schreit veel en vooral lievig bij het afvloeijen van den eersten droppel pis , beweegt voortdurend de beenen op en neer , grijpt met de handen onrustig om zich heen, en men merkt over het algemeen bijna dezelfde verschijnselen op , welke zich bij het windkolijk van zeer kleine kinderen voordoen. De arts wordt alleen tot de juiste herkenning geleid , doordien deze kwellingen telkens met de pislozing vergezeld g'aan , dat dikwijls slechts enkele droppen pis afvloeijen , welke bij de , in den kinderlijken leeftijd overigens zeer zelden voorkomende niersteenen , gewoonlijk met bloed gemengd zijn, en dat men op de doeken, welke "de pis ontvangen, na gedroogd te zijn, een fijn, meestal roodachtig zand kan waarnemen. Hebben deze kwellingen eenigen tijd geduurd, dan vertoont zich uitwendig om den pisweg, welke in zijne geheele lengte in een gepnkkelden toestand verkeert, een roode krans, welke de waarnemende arts nog meer tot den waren zetel van de kwaal kan geleiden. Zekerder is de diagnosis, wanneer het kind reeds in staat is, door woorden of ten minsten door willekeurige bewegingen , zijne gewaarwordingen te kennen te geven ; want dan brengt hetzelve , zoodra er pijn ontstaat, deszelfs handen naar de schaamdeelen, waardoor de arts, wanneer hij ook de, bij de zandige pis en pissteen gewoonlijk voorkómende dysuna, stranguria en isohuria over het hoofd mogt gezien hebben gemakkelijker in staat gesteld wordt, den waren zetel van den kwaal té herkennen.

Onder de symptomatische kwalen, welke zich met de, van de zandige pis afhangende ziekte-verschijnselen vereenigen, staan, wegens de bijzonder groote prikkelbaarheid van het zenuwstelsel, de krampachtige toevallen boven aan. Het kind balt de vuisten , siddert over het geheele ligchaam , wordt bleek , trekt met de ledematen , en wordt ten laatste zelfs door stuiptrekkingen aangedaan, welke gewoonlijk met de ontlasting van steentjes of met den dood eindigen? onmiddelijk na het zenuwstelsel wordt net darmkanaal het eerst sympatisch aangedaan, en gewoonlijk worden ij iet steenlijden kolijk , brakingen enz. waargenomen. Zoo zag, b. v. rochoux (Froriep's Notiz. Bd. I. No. jj. S. J76) bij een kind veelvuldige aanvallen van cholera ontstaan, welke eerst wegbleven, nadat eenmaal met de pis een steen in de pisbuis werd gedreven, welke rochoux gelukkig heeft kunnen wegnemen.

Onder de verschillende soorten zijn het voornamelijk de roode (uit pis zure) en de witte (uit phosphorzure kalk bestaande) zandige pis, welke U en kinderlijken leeftijd wordt waargenomen. De roode, zandige pis verschijnt hoofdzakelijk ten gevolge van het gebruik van aan stikstof

Sluiten