Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fungus umbilici.

Deze kwaal wordt meestal eenige Jagen na het afvallen van de afgebondene navelstreng, somwijlen echter ook later, zelfs eerst na meerdere maanden opgemerkt. In het laatste geval vormt zich , na het afvallen van de afgestorvene navelstreng, niet het eigenaardig lidteeken van den navel, maar er blijft eene niet getelde of ondoelmatig behandelde, eene scherpen etter-afscheidende plaats bestaan , welke zich somwijlen tot aanmerkelijk verwoestingen van de weeke deelen uitbreidt, tot dat zich eindelijk uit den grond van de zwerende plaats de fungus verheft en tot eene tamelijke grootte ontwikkelt. Arming ( Oesterr. Jahrb.

d. AIF. S. 602. J833) zag dezelve eenmaal bij een meisje van 9 maanden onstaan en tot de grootte van eene groote framboos groeijen. ezelve vertoont steeds eene meer of min vochtige oppervlakte, bloedt igtelijk, en toont eene bijzondere neiging om, na onvolledige verwoesting wederom spoedig aan te groeijen. Een drukkend verband op de afgesnedene navelstreng , onzuiverheid en de aanwending van prikkelende zalven, vette, ranzige zelfstandigheden op de, na het afvallen van de navc stieng eenigermate vochtige plek zouden, voornamelijk bij slappe, Weeke, pappige kinderen, in welke een klierachtig lijden sluimerende 1S 'tv-6 ontwikkel'n8 Tan den fungus um.bilica.lis begunstigen (arming).

Bij \ fungus van geringere grootte, raadt carüs (Cynaecologia, Bd. II. S. 60J) het opstrooijen van een poeder uit 3 deelen Jmylum en 1 deel Merc. praec. rubr. of het bestrijken met Lap. infern. aan ; burns (t.a.pl.) de poeder van aluin. Hünneman {Beitr. Mecklenb. Jert%e U. s. w. Bd. T. J830) genas eenen fungus umbilicalis door het opstrooijen van Puh. herb. sabin., en verzekert, dat een zijner ambtgenoten het Sulph. zinci met een goed gevolg heeft aangewend. Bij grooeien omgang van den fungus is het afbinden aangewezen. Men bedient zich daartoe van een' met was bestreken zijden draad, welke dagelijks naamver toegehaald wordt; of van zilverdraad (arming), wiens werking, oor hem van tijd tot tijd in een te draaijen , ligtelijk versterkt kan worden. Is de fungus afgevallen, hetgeen meestal op den 6 — 10 dag u euit, zoo veibinde men de nu nog bestaande verzwering met eene, in eene oplossing van Merc. sublim. corr. (gr. ij op unc. iv. water) geoopte wiek. W ordt er veel etter afgescheiden, zoo bestrooije men e zwerende plaats met eene, uit gelijke deelen Calomel en Gumm. arab. jestaande poeder, en verbinde dezelve met droog pluksel, hetwelk door een paar zich kruisende hechtpleisters, een vierdubbel gevouwen compres en een geschikten navelband op deszelfs plaats gehouden wordt. Dit verband moet naar omstandigheden dagelijks 2 of 3 maal herhaald woren (arming). Groeit de fungus niettegenstaande deze behandeling op nieuw aan, zoo onderzoeke men , of niet, hetgeen veelal het geval" is,

Sluiten