Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king, verlamming of door inwendige in koudvuur overgegane ontstekingen.

Het bestaan der pokken zonder uitslag, hetwelk eenige artsen willen waargenomen hebben , wordt door anderen in twijfel getrokken. De , door eenigen uitgesprokens meening, dat in dusdanige gevallen de vorming der puisten alleen op de inwendige oppervlakten plaats zoude gehad hebben , is wel naauwlijks aan te nemen. IIedlund gelooft, dat de door sydenham, Bürserius , richter en hem zeiven, gedurende verschillende pokken-epidemiën waargenomen ziektetoestand , welke , uitgenomen den uitslag, door alle verschijnselen der pokken zich kenteekende , óf de wezenlijke ziekte der pokken geweest is , bij welko echter der huid het vermogen ontbroken heeft , den uitslag voort te brengen , óf dat men moet aannemen, dat de pokken het vermogen hadden , eene eigene constitutio epidemica daar te stellen , welke zich aan eeno andere, teraelfder tijd voorkomende ziekte onderwierp. Volgens SCHaFFER bezit de pokkoorts zonder uitslag geene beschuttende kracht.

De pokken kunnen zich met alle mogelijke ziektevormen vereenigen. Het veelvuldigst komen zij evenwel met een- overwegend , door gastrische aandoening, wormen en verkouding daargesteld lijden v-an het slijmvlies, van het darmkanaal en ademhalingswerktuigen en met de moeijelijkheden van het tandenkrijgen voor. Murdoch (Joarn. iiniv. et< hebd. I. p. 4-iO) beschrijft eene zamenstelling der pokken met croup. Het gelijktijdig voorkomen met andere snel verloopende uitslagziekten , houden meerdere artsen, namelijk iiildenbrand, voor onmogelijk. Siedmogrodzki (Rusi's Mag. XXVIII. 2. S. 227) verhaalt evenwel een geval , bij hetwelk pokken en roodvonk gelijktijdig uitbraken , zoodat alle , door het roodvonk aangedane plaatsen vrij van pokken bleven, welke overigens zeer menigvuldig waren. Nog vaker dan met roodvonk, is de zamenstelling met mazelen waargenomen geworden. In eene besmetting werd het uitbreken der pokken door de mazelen somwijlen vertraagd , somtijds niet in het minste gestoord; in eenige gevallen volgden beide uitslagziekten zich onmiddelijk op, in andere nam ieder eene helft van het ligchaam in (Hufel. Journ. B. X. St. 2. S. 63).

Diagnosis. Het karakter van de koorts en van den uitslag zeiven bepalen op eene voldoende wijze de onderscheiding der pokken van andere dergelijke ziektevormen. Volgens hem (Vcrmischte medio. Schriften , Leipzig J836. St. J30). kenmerkt zich de volkomene puist van ware pokken door de volgende kenmerkende teekenen. Dezelve is hard en veerkrachtig, heeft eene eironde gedaante en vormt naar binnen met de huid een' scherpen hoek ; maakt men er ook slechts eene kleine opening in , zoo vloeit het in dezelve bevatte vocht snel daaruit , en na eenigen tijd vult dezelve zich wederom op ; de puisten breken dikwijls open ; de huid , welke den bodem van den puist vormt, verheft zich dikwijls aanmerkelijk, en deze bolheid blijft dikwijls nog langen tijd bestaan, ofschoon de korst afgevallen is; het vocht, hetwelk

Sluiten