Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstiger dan eene gespannene. Onder de vergezellende verschijnselen zijn voornamelijk xj hoofdigheid en stuiptrekkingen, wanneer dezelve na het uitbreken van den uitslag blijven voortduren , te vreezen ; vóór het uit breken en wanneer dezelve niet te hevig worden, zijn ze meestal van geene kwade beteeken,s Eene hevige, met beving vergezeld gaande koude in liet tijdperk der ettenng van zamenvloeijende pokken , komt zelden, zonder de vorming eener gevaarlijke inwendige ontsteking voor Evenzoo gevaarlijk ls het, wanneer plotselijk en vóór het tijdperk der verdorring, de puisten geheel invallen, bleek, wankleurig, de pols tus schenpoozend en ongelijk, de ledematen koud worden, enz. Iedere aanmerkelijke afwijking van den vorm der ware pokken , verergert min ef meer de voorspelling; het allerongunstigste is dezelve bij bloedig emphysematische, met pelechiae vermengde pokken. Volgens heim (t. a. pl.) zoude het verschijnen van blutsvlekken, zelfs w°anneer er schijnbaar geen gevaar bestaat, den zekeren dood van den lijder aankondigen. Eene langdurige herstelling en aanhoudende koortsaandoeningen , ook na voltooide verdorring, doen gevolg-ziekten vreezen.

De behandeling rigt zich bij de pokken, even als bij alle' snelverloopende uitslagziekten , hoofdzakelijk nnar het karakter van de vergezellende koorts. Het inwendig wezen van den ziekte-vorm, maar niet de toestand van de afzonderlijke pokken bepaalt de rigting van de geneeswijze (wendt). " "

De goedaardige , eenvoudige en zonder eenige zamenstelling voorkomende pokken, hebben meestal zulk een ligt beloop, dat de hulp der kunst geheel onnoodig is en de zieke kinderen niet eens in het bed behoeven te blijven. In dusdanige gevallen behoeft men slechts de patienten voor schadelijke invloeden te hoeden, voor een gezond en koel vertrek te zorgen , eene ligte, zacht voedende , meer verkoelende voeding voor te schrijven en voor geregelde ontlasting zorg te dragen (heissner)!

De ontstekingachtige pokken vereischen eene ontstekingwerende behandeling. Tot hoeverre deze moet aangewend worden , moet de arts met voorzigtigheid, na een zorgvuldig onderzoek omtrent het gestel des zieken , het epidemisch karakter en de gezamelijke verschijnsslen, bepalen. Vertoonen er zich verschijnselen van plaatselijke ontstekingen, hevige ijlhoofdigheid of een me:r slaapzuchtige toestand, zoo is het geraden bloed te ontlasten, hetgeen bij nog kleine kinderen door het plaatsen van eenige bloedzuigers, bij oudere voorwerpen door aderlating geschieden kan. Tanchou maakt de opmerking, dat de wonden door de bloedzuigers veroorzaakt, bij pokken langen tijd nabloeden, dikwijls ook, nadat dezelve zich reeds gesloten hebben, weder beginnen te bloeden; somwijlen zag hij dit nog op den 44en dag. Dit verschijnsel toont, volgens zijne meening , zeer duidelijk een bloedophooping en ontstekingachtigen toestand van het vaatstelsel aan. Hoe meer er gevaar voor hersenaandoening bestaat, des te dringander is de aanwending van koude begietingen, welke bij slaapzucht II. Deel. 10

Sluiten