Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevallen worden , welke het gevolg van drukking der inwendige organen zijn. Deze, in het begin dikwijls zeer hevige toevallen worden evenwel meestal langzamerhand minder hevig en houden zelfs geheel op , wanneer, door den tijd, die deelen zich aan die drukking, uitrekking en verdraaijing gewennen.

De behandeling bestaat in eene voorbehoedende en therapeutische.

De voorbehoedende behandeling is hier van zeer groot gewigt , daar de kwaal, als zij zich geheel gevormd heeft, zoo zelden gelukkig genezen wordt; dezelve moet bij zwakke, snel opgroeijende, klierachtige, aan rachitis lijdende kinderen en voornamelijk bij de zulke aangewend worden , die reeds eene neiging tot krombuiging der ruggegraat toonen. Men late de kinderen in eene horizontale ligging op matrassen van paardenhaar of mos slapen, welke zich niet veel laten indrukken : niet op , ook in zoovele andere opzigten , nadeelige veerenbedden , in welke het kind eene holte maakt. Men late iederen nacht in bed eene andere ligging aannemen, nu eens op de regter-, dan op de linkerzijde, plaatse de voeten daar , waar 's nachts te voren het hoofd gelegen heeft. Men late het kind nu eens aan deze , dan weder aan de andere borst zuigen , nu eens op den eenen , dan weder op den anderen arm dragen. Men lale de kinderen nooit zitten op zachte stoelen met kussens voorzien , die te hooge leuning of armen hebben, maar daarentegen vlak en niet uitgehold zijn. Men zette het niet te vroeg op de voeten, en veroorlove niet , dat het te lang achtereen loope. Men late het kind ook alleen met een om hoog gerigt hoofd, uitgestrekte knieën en eenigzins buitenwaarts gekeerde voeten, bovendien in eene zooveel mogelijk goede houding van het ligchaam loopen. Veelvuldig kruipen op den grond is bijzonder nadeeling, ook zijn loopwagens en leibanden volstrekt te veroordeelen. Men veroorlove nooit een' langdurigen stand in dezelfde houding , namelijk het leunen op het een of ander voorwerp, met een op zijde gebogen ligchaam. Men zij bovendien op de kleine gewoonten , ten opzigte van de houding van het ligchaam bij het staan , zitten en liggen opmerkzaam en dringe steeds op eene regte houding aan. Men late eene veelvuldige, bedrijvige, maar gelijkmatige, ongedwongene, niet te lange, eenigzins vermoeijende beweging, vooral in de open lucht toe. Daarbij moet dan ook de boven, bij de scrophu/osis opgegevene levenswijze en voeding zorgvuldig in acht genomen worden. Voornamelijk zijn baden en het veelvuldig kond wasschen van het geheele ligchaam zeer aan te raden.

Bij de therapia der ruggegraatsverkrommingen bedoelt de geneeskundige behandeling: om de nog voortwerkende oorzaken te verwijderen , de kromming zelve te overwinnen, en de deelen, welke aan verkromming leden, in de hunne verkregene normale rigting te behouden. Mogten, zoo als veelal, klierziekte of rachitis de verkromming voorafgegaan zijn, zoo handele men volgens de reeds opgegevene regelen. Eenige artsen raden hier voornamelijk het zeebad aan, en heine

19

Sluiten