Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, en op dezelve, gedurende de geheele behandeling, in eene hori* zontale rigting liggen , zelfs zonder dat er onder het hoofd een kussen geplaatst wordt, verwerpen de meeste artsen, omdat de kwaal, waar zij ten gevolge van klierlijden rachitis, enz., ontstaan is, door het gebrek aan alle ligchamelijke beweging nog toeneemt. Meissner zag, dat een scrophuleuse knaap van 9 jaren, welke aan kyphosis der halswervelen leed, na de aanwending dezer geneeswijze gedurende drie weken, niet meer op de beenen konde staan, maar terstond ineenzakte, zoodra men hem in eene verticale houding bragt.

liet meerendeel dur_orthopaedisten van lateren tijd houdt, in tegendeel, oefeningen van bet spierstelsel voor het gewigtigste deel der behandeling bij ruggegraatsverkrommingen. Siiaw en delpech waren de eersten, welke de gymnastiek, in algemeene en eigendommelijke oefeningen der spieren, voornamelijk als geneesmiddel bij misvormingen der wervelenkolom invoerden. Vele andere artsen deelden later in hunne beschouwingen en de meest verschillende ligchamelijke oefeningen werden aangeraden. De ondervinding heeft het nut dezer geneeswijze, welke evenwel, zooals kraüss (t. a. pi. S. 42) herinnert, doelmatig en ter regter ure moet aangewend worden, voldoende aangetoond.

De verschillende werktuigen , die deels door drukking op de deelen, deels door uitrekking derzelve , deels door beide tegelijk werken, vereischen altijd de grootste voorzigtigheid. Dezelve kunnen , door hunne werktuigelijke werking , ontsteking en beenbederf van de wervelenkolom teweegbrengen, gelijk ook door de, op de borst en buikorganen uitgeoefende drukking andere gevaarlijke toevallen veroorzaken. Is er reeds anchylosis der wervelenkolom ontstaan, zoo zijn alle hevig werkende werktuigelijke middelen niet alleen geheel nutteloos , maar zonder twijfel schadelijk, liet heilzaamst toonen dezelve zich , wanneer de eigenlijke , de verkromming veroorzakende grond verwijderd is, en wanneer het slechts te doen is, om de ruggegraat, door ondersteuning, in hare behoorlijke houding te behouden, tot dat de normale werking van al de, tot de wervelenkolom behoorende weefsels hersteld is. Over het algemeen verdienen de machines , welke uitrekking beoogen , de voorkeur boven dezulke , welke alleen door drukking werken; de uitrekking moet echter zeer langzaam en allengskens geschieden.

Coxalgia , luxatio spontanea femoris.

Volgens brodie , coulson , rust, fricke , stroïieijer en anderen.

In de opvolging der verschijnselen, bij dit lijden voorkomende, kan men meerdere tijdperken onderscheiden:

In het eerste tijdperk vertoont zich deze kwaal door niet altijd even

19*

Sluiten