Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het eerste tijdperk der ziekte, wanneer alles daarop aankomt, om de ontsteking en zwelling der deelen weg te nemen , is de aanwending van bloedzuigers in een toereikend aantal, of Tan bloedige Jtoppen , in meer of minder groot getal om den trochanter geplaatst , en meermalen herhaald , ran het beste gevolg. Bij sterke kinderen k3n zelfs eene aderlating noodzakelijk worden. In een , door dr. ciiavaxne (Journ. des conn. tncd. No. 6 Janv. J834) medegedeeld geval van coxarl/irocace, welke bij een knaap van 8 jaren voorkwam, werden eene sterke aderlating, 24 bloedzuigers om het gewricht, verweekende pappen, rustige ligging , streng diëet en tot drank een Decoct. rad. gram. met Nitr. dep. voorgeschreven. Drie dagen daarna waren zwelling, hitte, pijn en de koorts verminderd. Nu werden er koude omslagen van Aq. vegelo-min. Goulard. aangewend, en gedurende 8 dagen calornel in kleine giften toegediend; de kleine lijder genas Tolkomen. Ten opzigte der koude omslagen merkt rcst aan , dat dezelve zich voornamelijk daar doelmatig toonen , waar de lijder niet te zwakkelijk en te prikkelbaar, de kwaal niet van rheumatischen of jichtigen oorsprong is , maar ten gevolge van eene werktuigelijke beleediging onstaan is. Waar warme omslagen zijn aangewezen, zoude men liever in dezelver plaats papden aanwenden. Fricke raadt in alle gevallen van coxalgia, welke, Tolgens hem , in een lijden der spieren gegrond is, wrijvingen van de uitwendige huid, inwrijvingen van vlugtige zalven en geestrijke wasschingen , blaartrekkende en roodmakende pleisters, drooge koppen, de acupunctura , prikkelende baden en waterdamp aan. Gaat de coxalgia in coxarthrocace over , zoo plaats hij om den anderen dag 20 — 30 bloedzuigers op het heupgewricht en zoekt hulp bij de aanwending van koude, om , zoo spoedig mogelijk , de ontsteking weg te nemen.

Door de meeste artsen wordt het uitwendig gebruik van het kwikzilver, als buitengemeen werkzaam, in het eerste tijdperk der ziekte aangeraden. Rust laat den zieke des avonds, nadat hij 's morgens een laauwwarm bad genomen heeft, eene grootere of geringere hoeveelheid grijze kwikzalf, in de nabijheid van het gewricht, of in het geheele lijdende deel inwrijven , en om den anderen dag op dezelfde wijze voortgaan , tot dat, öf de kwaal verdwenen is, öf speekselvloed de verdere aanwending verbiedt. Fritz (Méd. chir. Zeit. J828), welke het gebruik der moxa, fontanellen en andere sterk aantastende middelen geheel verwerpt, laat bij kinderen , wanneer de coxarthrocace slechts tot haar tweede tijdperk gekomen is , om het ontstoken gewricht bloedzuigers plaatsen, 's avonds op het zieke been 3 — 5 gr. Ung. merc. inwrijven, den anderen morgen, voor het ontbijt, een warm bad nemen en dan den zieke wederom in bed brengen ; na den middag wordt op het zieke gewricht eene pap uit zemelen of gepelde garst gelegd. Ook fischer (Cjspbr's JVochenschr. J839. No. JO) raadt deze geneeswijze aan , en wil met de hulp van dezelve gevallen genezen hebben, bij welke de ziekte reeds tot in het tweede tijdperk gevorderd was. Het inwendig gebruik van kwikzilver, te weten

Sluiten