Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbijgaande door de hevige zamentrekking der spieren in derzelver uitwerking overwonnen geworden, en geraakt eerst door de aanhoudende prikkeling en ettering der fontanel tot wezenlijke verdeeling , gedurende welke dan ook eene langzame en duurzame verkorting van het lid waargenomen wordt. Somwijlen is evenwel hiertoe eene herhaalde aanwending van het gloeijende ijzer noodig (Rusfs Handb. t. a. pl.).

Zoo onmisbaar als gewoonlijk in het tweede tijdperk der ziekte de aanwending der opgegevene krachtige middelen is, zoo zijn evenwe eenige voorbeelden bekend, in welke, zelfs bij eene aanmerkelijke verlenging van het zieke lid, het gelukte, de volkomene genezing door middelen te bewerkstelligen, welke anders slechts in het eerste tijdperk van de kwaa aangewend worden, in het tweede echter niet meer toereikende waren , om de verwoesting van het lijdende gewricht tegen te gaan,

(Med. Zeit. v. Ver. f. Heilk. in Pr. J836. No. M) werd bij eenen knaap van 6 jaren geroepen, wiens eene been ten volle 1^ dunn veilengd was. De moeder van de knaap wilde noch de aanwending van het oloeijende ijzer, noch die van fontanellen toestaan, en de arts zag zich dus genoodzaakt, om tot de, voor het eerste tijdperk der coxarthrocace passende middelen zijne toevlugt te nemen. Er werden bloedzuigers, verkoelende middelen, aüeidende klisteren, baden en inwrijvingen van de rriize kwikzalf voorgeschreven. Ter bevordering van de opslorping werden er 12 poeders, uit Calom., Sulph. aur. ant. en Extr. co*., van ieder ! ?r. , bestaande voorgeschreven, van welke hij om de twee uur er een'gebruikte. Reeds na verloop van 8 dagen vond schnuhu dat de knie van de zieke zijde slechts nog eenige lijnen voor die van het andere been uitstak, en dat de voetzool, bij eene horizontale ligging op eene vlakke tafel, slechts onmerkbaar lager stond. Vier dagen daarna had de zieke heup hare natuurlijke gedaante geheel terug gekregen. De inwrijvingen werden nu achterwege gelaten, en in plaats der poeders, krees de zieke nu alle twee uren 20 droppen Liq. acet. pot. Drie dasen daarna had de koortsachtig geprikkelde toestand van den pols opgehouden, en van nu af aan ging het steeds beter, tot dat op den 2lsten da? der behandeling, de lijder als volkomen hersteld konde beschouwd worden, terwijl de kwaal ook niet het minste spoor achtergelaten had. Later behandelde schnchr (l. a. pl. J837. J\°. 9) een, met het zoo even beschrevene zeer overeenkomend geval bij eenen zevenjarigen knaap, bij welken de kwaal na de mazelen ontstaan was en eene klierachtige zamenstelling niet konde miskend worden. Ook hier was het tweede tijdperk reeds ingetreden, de regter voet een duim langer dan de linker, en alle andere verschijnselen der coxarthrocace De genezing geluk.e bij dezelfde tó.ndelmg N. 14 d.«ren had de verlenging van het been opgehouden, op <len 2-, g

kon de knaap het bed verlaten en na eenige weken was hij volkomen

hersteld. 1

In het derde tijdperk, in hetwelk eene herstelling van de beenige ,

Sluiten