Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vrouw.

is geen gebied van het menschdom, waarvan de kennis voor de vrouwen zoo noodzakelijk en haar toch zoo vreemd is, als dat, wat haar zelf aangaat. Ook al zijn in den jongsten tijd door de enorme inspanningen van vooruitstrevende vrouwen licht en opheldering in breede kringen gebracht, toch is het daarbij verkregen

succes steeds alleen tot bepaalde volkslagen beperkt, die voldoende tijd hebben zich met deze vraagstukken bezig te houden. Anders is het daarentegen gesteld met de tallooze vrouwen, die wel de grootste belangstelling, maar geene gelegenheid hebben, de bronnen der opheldering te volgen, en daarom slechts aangewezen zijn op toevallige inlichtingen.

De, schrijfster heeft in hare geneeskundige praktijk ontelbare malen kunnen waarnemen, hoe vele vrouwen naar de kennis omtrent haar zeiven hunkeren, en hoe dankbaar elke opheldering wordt aanvaard. Vooral het geslachtelijk gebi|d met zijne uitgebreide vertakkingen is den meesten in zijn eigenlijk wezen geheel vreemd, of alleen als eeije verwrongen afbeelding bekend. De laatste reden van dit verschijnsel ligt blijkbaar in de diep ingewortelde meening, dat het geslachtsleven iets onreins en gemeens was, waarvan de kennis de kuische reinheid van het gemoed verwoesten en noodlottig werken moest. En toch is het alleen een verkeerde gedachtengang, die het sexueele gebied als speelplaats van de onzedelijkheid en ondeugd beschouwt. Ook al zijn dwalingen

De dokter in huis 4^

Sluiten