Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en misgrepen in het geslachtsleven helaas niet zeldzaam, mag de zaak toch niet met de 'smet der verworpenheid gebrandmerkt worden, maar degene, die zich tegen eene instelling der natuur bezondigen.

De kwestie der sexueele opheldering duldt geen uitstel, want daarin ligt de kern van een groot aantal der belangrijkste vraagstukken, die diep ingrijpen in ons sociaal leven. Maar de wijze, waarop deze zoo gewichtige zaak tot dusverre werd behandeld, stond geheel en al onder den ban, die het geslachtsleven als onreinheid beschouwde, en begint eerst geleidelijk zich naar het moderne begrip te regelen, — eene ommekeer, die voor de tegenwoordige jeugd en de komende geslachten van enorm voordeel zal zijn.

Hoe was het vroeger gesteld? Hoe kwam men tot de wetenschap der niet dood te zwijgen natuurlijke gebeurtenissen? Het sprookje van den ooievaar was de steeds gereede uitvlucht voor angstige ouders, die tegenover de waarnemingen en vragen hunner kinderen hulpeloos stonden en het voor onzedelijk hielden, hen in voorzichtigen, voor het kinderlijke gemoed gepasten, vorm zekere dingen uit te leggen. Zoo bleef aan de weetgierige kinderen slechts de uitweg over, elders opheldering te zoeken en deze bronnen waren niet de beste. Dienstboden en huispersoneel eenerzij ds, vroegrijpe schoolkameraden anderzijds openbaarden hun langs denzelfden weg opgedane kundigheden, die niet alleen eenvoudig medegedeeld, maar met den verderfelijken luister der pikanterie omgeven werden en zoodoende eene ongezonde begeerigheid verwekten. Het nadeel, dat uit deze geheimzinnigheid voor de jeugdige vragenden voortkwam, is onmetelijk — niet alleen door de bevlekking der kinderlijke reinheid, maar nog meer door de prikkeling eener voorbarige zinnelijkheid.

Deze sluipwegen te versperren en voor de opheldering een rechten en netten weg te banen, is eene taak, die juist den vrouwelijken dokter ten deel valt, die niet alleen het lichamelijk maar ook het zedelijk welzijn van hare medezusters ter hulp wil komen. Alleen mag bij de bespreking der gebeurtenissen in het geslachtsleven geen boeiende en onkiesche lectuur verwacht worden, die men met een zeker begeerig gevoel haastig doorloopt. Gaat het toch om de grondbeginselen van het leven, die men alleen met zakelijken en zedelijken ernst behandelen kan.

De geslachtsorganen der vrouw. De nauwkeurige voorstelling der voortplantingsorganen van beide geslachten — de kennis tevens der mannelijke verwekkingsorganen is beslist noodig — vindt men in het eerste gedeelte van dit boek (anatomie) en is voor de studie dezer hoofdstukken nog eens opmerkzaam door te loopen. Ter wille van de duidelijkheid mogen echter nog eenige overzichtsbeelden worden toegevoegd,

Sluiten