Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van denzelfden leeftijd belangrijk overtreffen, niet alleen in lichamelijk, maar ook in geestelijk opzicht.

Vooral is het sexueele gevoel der beide geslachten sterk onderscheiden. Terwijl zich bij den jongen de geslachtsdrift zeer vroeg als aandrijvende behoefte aan den geslachtsomgang voordoet, is het manbaar geworden meisje van de eigenlijke zinnelijkheid nog onaangeroerd. Het bespeurt een heimelijk, zich zelf nog niet bewust verlangen naar liefde en teederheid, waarvan het de bevrediging echter niet meer, zooals voorheen, van zijne omgeving en vriendinnen. maar van een zich verbeeld mannelijk wezen verwacht, dat het met alle voorrechten en aantrekkelijkheden tooit. Dit gedroomde ideaal laat echter de zinnen volkomen koud,

terwijl het gevoel van den jongeling p-jg 5(,j

voor een door hem geliefd meisje Jeugdige buste van een schoon gevormd sterk gemengd is met geslachtelijk . vrouweWk lichaam,

verlangen. Dat het daarbij gaat om een natuurlijken aanleg der vrouw, blijkt uit het feit, dat tallooze gehuwde vrouwen, die haar echtgenoot met innige liefde zijn toegedaan, het zuivere geslachtelijke deel van den echt stuitend en walgelijk vinden.'

Welk doel vervult de geslachtsdrift? Niet tevergeefs spreekt men tevens van eene voortplantingsaandrift, want aan haar alleen^is de voortplanting en daarmede het behoud van het soort te'danken, lot dat doel berust op beide geslachten eene verschillende taak,fwaarvoor zij zich echter op het innigste moeten vereenigen en waarbij de man het actieve en bevruchtende, de vrouw het passieve en ontvangende deel voorstelt.

De oerelementen van elk levend wegen zijn het ei en het zaad, hun dragers zijn de vrouw en de man. Aangezien de «erstgenoemden alleen door samensmelting met elkander een nieuw individu kunnen verwekken, moeten de man en de vrouw zich vereenigen, opdat de eigenlijke voortplantingcellen elkander kunnen ontmoeten. Zulks geschiedt door eene gebeurtenis, waaraan niet alleen eene physiologische beteekenis,

Sluiten