Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar door de met haar gepaard gaande opwekking van het gevoel eene buitengewone beteekenis toekomt. Stelt zij toch niet alleen de gewichtigste levensdaad, maar tevens het toppunt der zinnelijke lust, der wellust, voor — een gevoel van zulk eene onweerstaanbare en verleidelijke kracht voor den man, dat hij alles op het spel zet, ten einde zich het geslachtsgenot zoo dikwijls als mogelijk te verschaffen. De prostitutie dankt haar bestaan alleen aan deze aandrift.

• De gesiacntsaaaa of de paring kan door den man alleen in den toestand van opwekking uitgevoerd worden, terwijl de gemoedstoestand der vrouw voor de daad zelf ondergeschikt is. De voor de paring dienende deelen zijn het mannelijke lid en de vrouwelijke scheede

F 622 (vergel. anatomie], net

De inwendige geslachtsorganen en hunne ligging in lid hangt gewoonlijk het kleine bekken, (van boven gezien.) en zacht naar be.

BI urineblaas. G baarmoeder. D darm. E eier- , , , ,

stokken, ^eileiders. Kbreed moederband. zrond neden, het verandert moederband. zjcjj echter bij geslachte¬

lijke opwekking op. zeer merkwaardige wijze. De zoogenaamde zweilichamen vullen zich met bloed, rekken zich zoodoende belangrijk uit en brengen op deze manier het lid tot opzwelling, zoodat het sterk vergroot, stijf wordt fin zich opricht. In dezen toestand beantwoordt het aan de gestalte der vrouwelijke scheede, waarin het ook alleen in dezen toestand kan worden ingevoerd. Deze gebeurtenis (coitus of bijslaap) gaat met eene opwekking van hoogen graad voor beide deelen, vooral echter voor den man gepaard, die zoolang duurt, totdat de zaadvloeistof naar buiten is gebracht. Daarna verdwijnt de opwekking, het lid zakt ineen en de geslachtsdaad is geeindigd. Slechts eene sterke matheid blijft nog voor eenigen tijd achter.

Voor dat wij de natuurlijke gevolgen der vereeniging van man en vrouw bespreken, moeten wij ons eerst bekend maken met de lichamelijke functiën, die zich in de geslachtsorganen der vrouw — zoowel bij normalen als bij ziekelijken vorm — afspelen.

Sluiten