Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bloedopwellingen zijn dermate bekend, dat haar opkomen aan de vrouwen reeds verraadt, hetgeen haar wacht. Zij plegen zich meermalen op den dag te vertoonen en kunnen zoo sterk worden, dat het aangezicht donkerrood wordt, duizelingen en hartbeklemmingen zich voordoen en de vrouwen angstig het raam open rukken ten einde zich afkoeling te verschaffen. Zoolang er nog eene menstruatie bestaat, al is zij zeldzaam, is deze aandrang van het bloed van matige sterkte, vermeerdert echter na het ophouden der maandstonden gewoonlijk tot de vorenstaand geschetste ongemakken. In sommige gevallen ontbreken zij overigens geheel en al.

Behalve deze circulatiestoornissen komen dikwijls nerveuze verschijnselen van verschillenden aard voor, die zich vooral in stoornissen der vertering uiten. Daarom zijn in den overgangstijd last van de maag en verstopping met ophooping van gassen in de darmen geene zeldzaamheid.

Haast zonder uitzondering vertoont zich eene verhoogde prikkelbaarheid der zenuwen, die geheel het karakter eener neurasthenie (z. deze) van hoogen graad kan verkrijgen. Opwindingstoestanden, die afwisselen met sterke verslapping, angst en zwakte van geheugen loopen daarbij het meest in 't oog. Hoe diep de gebeurtenissen der involutie der eierstokken ingrijpen in het zenuwstelsel, blijkt daaruit, dat het veelal met deze nerveuze stoornissen niet gedaan is, maar dat zich daaruit stoornissen van het gemoed ontwikkelen. Het gaat dan in den regel om aanvallen van zwaarmoedigheid en melancholie, die vaak lang

kunnen aanhouden.

Ook het uiterlijk der vrouwen pleegt in de „kritieke jaren" te veranderen. Meestal ontwikkelt zich aan den buik en de heupen een ongeëvenredigd sterk vetkussen, dat tot de overige lichaamsdeelen dikwijls in een scherp kontrast staat. Bekend is het feit, ddt met het ophouden der specifiek vrouwelijke werking der eierstokken zeer dikwijls het uitkomen van baardharen gepaard gaat. Op de bovenlip van vele vrouwen ontwikkelt zich een snor van flinke volheid, die den nijd van een jongeling kan opwekken. Bizonder leelijk staan de baardstoppels aan de kin, die nog veelvuldiger gevonden worden dan de snor.

De hygiëne der menstruatie. Er is wel geen gebied, waarop zooveel gezondigd wordt, als op dat der hygiëne gedurende de menstruatie, en wel niet alleen tegen de eenvoudigste gezondheidsregels, maar tevens tegen het gezonde menschenverstand. Men zou nauwelijks gelooven hoe vele moeders geheel onverschillig en zonder eenig begrip haar dochters in den tijd der menstruatie aan haar zelf overlaten en geenerlei voorzorgsmaatregelen nemen, ten einde sommige uit nalatigheid of onkunde

Sluiten