Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaande nadeelen te voorkomen. Er bestaat geen aanleiding na de voorafgaande uiteenzettingen wederom op de beteekenis der menstruatie voor het jeugdige organisme te wijzen. Is het toch zonder meer duidelijk, dat de belangrijkste physiologische ontwikkelingsgebeurtenis het jonge meisje tot in de fijnste deelen beïnvloeden en in een toestand van verhoogde gevoeligheid van het lichaam en der ziel plaatsen moet. Daaruit vloeit echter natuurlijk de noodzakelijkheid van voorzorgsmaatregelen gedurende deze dagen voort. Zeer jonge meisjes vereischen eene heel bizondere zorg, ook al werkt deze storend op ander gebied. Zoo moet men zwakke meisjes de eerste twee dagen der menstruatie van school houden en haar rustig laten liggen, den eersten dag in bed, den tweeden op de kanapee. Voor krachtiger meisjes is een dag rust voldoende, die bereikt wordt door tehuis blijven en zich rustig te gedragen. In alle gevallen moet tijdens den duur der bloeding elke lichamelijke inspanning achterwege blijven.

Niet minder belangrijk dan bij schoolmeisjes is eene hygiënische leefwijze gedurende de menstruatie bij jonge meisjes, die reeds in gezelschap komen. Bij haar stuit de uitvoering der noodige voorzorg bijna steeds op groote moeilijkheden. Valt het begin der menstruatie samen met de een of andere vermakeiijkheid, dan stribbelen zij gewoonlijk hardnekkig tegen het verbod om haar te bezoeken, ofschoon zij haar weerstreven meestal met hevige pijnen of bloedingen moeten bekoopen. Dans en sport moet in deze dagen ten strengste worden gemeden.

Zeer beklagenswaardig zijn de jonge meisjes van den werkenden stand, die tengevolge van de sociale omstandigheden niet in staat zijn zich te kunnen ontzien. Daarbij komt, dat juist bij haar de menstruatie zich gemiddeld vroeger pleegt te vertoonen dan bij de tot de betere kringen behoorenden en dat zij bovendien lichamelijk gebrekkig ontwikkeld en niet zoo goed gevoed zijn. Onder deze omstandigheden worden zij dubbel benadeeld, indien zij genoodzaakt zijn gedurende den tijd der menstruatie haar beroep uit te oefenen. Wie zulke jeugdige arbeidsters als kindermeisje, dienstbode, loop- en leermeisje in dienst heeft, moet de meest mogelijke toegevendheid gedurende dezen tijd ten opzichte van haar betrachten, haar elke inspanning, vooral het dragen van lasten en veel loopen besparen en er op deze wijze voor zorgen, dat het toch reeds zwakke lichaam geen vroegtijdig nadeel berokkend wordt.

Een bizonder netelig vraagstuk is dat der lichaamsverpleging ten tijde van de menstruatie. Op dit gebied schijnen tallooze vrouwen nog nooit iets van hygiëne te hebben gehoord, want anders konden zulke verouderde gewoonten niet meer in al hun achterlijkheid voorkomen,

Sluiten